CIF redovisar och analyserar varje år aktuell statistik som rör den svenska idrottsrörelsen med hjälp av ett så kallat indikatorsystem

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

Inledning

I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett indikatorsystem. Indi­katorer är statistiska mått vilka påvisar eller indikerar tillstånd eller förändrings­processer inom större system. Syftet med indikatorer är följaktligen att bedöma utvecklingen inom ett område genom kontinuerlig uppföljning av en begränsad uppsättning data.

Det övergripande syftet med indikatorsystemet är att följa upp statens stöd till idrotten med utgångspunkt i regeringens förordning om statsbidrag till idrotts­verksamhet (SFS 2009:1589). Av förordningen framgår att stats­bidraget ska främja verksamhet som:

  • bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,
  • bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdo­mars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,
  • gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
  • bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god hälsa hos alla människor,
  • syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsätt­ningar att delta i idrottsverksamhet,
  • främjar integration och god etik,
  • aktivt motverkar dopning inom idrotten,
  • stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

Det indikatorsystem som redovisas nedan har följaktligen utgångspunkt i statsbi­dragets avgränsningar och preciseringar. Först har förordningens bestämmelser och syftesparagrafer delats in i fem så kallade målområden. För vart och ett av dessa målområden har därefter indikatorer utformats. Målområdena är:

Ladda ner hela indikatorrapporten som pdf (1068 kB)