15 september är sista ansökningsdag för forskningbidrag 2017

Utlysning av forskningsbidrag år 2017

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2017. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse:

  • Projektbidrag
  • Lönemedel till doktorander
  • Lönemedel till nydisputerade
  • Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. Nytt för i år är att det finns en svensk version och en engelsk version av systemet.

Svenska versionen av digitala ansökningssystemet

Engelska versionen av digitala ansökningssystemet

Läs Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas.

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast torsdagen den 15 september 2016 kl 17.00 (svensk tid). Ansökningsformulärets första sida med underskrifter skickas dessutom per post till nedanstående adress. Första sidan skall ha inkommit till CIF senast torsdagen den 22 september 2016.

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. CIF:s definition av idrottsrelevans finns att läsa via länken Definition av idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2016. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2017 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad.

Projekt inom elitidrottsforskning och forskning om barn- och ungdomsidrott är vid lika kvalitet prioriterade. Vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen.

Projektbidrag

Ansökan kan beröra frågeställningar som:

  • Idrottskulturen och dess roll i samhället
  • Individens förhållningssätt och relation till olika uttryck för denna kultur
  • Hur individen påverkas socialt, psykiskt och fysiskt av olika idrottsliga aktiviteter
  • Människans motoriska och fysiska prestationsförmåga
  • Förändringar i och påverkan på idrottslig förmåga

Vi välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapliga samt projekt där det sker samverkan nationellt och internationellt.

Exempel på inriktningar och frågeställningar på projekt finns att läsa under menyn Forskningsrapporter.

CIF ser möjlighet att bevilja bidrag upp till högst 400 000 kronor per år. Projektbidrag som beviljas avser ett år. Projektbidrag förvaltas av respektive mottagares institution och kan disponeras från januari 2017 och två år framåt.

Lönemedel till doktorander

Handledaren står som huvudsökande och ansvarar för doktoranden. Bidraget utbetalas med 300 000 kronor per år. Beviljade medel avser två år och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas med ytterligare två år.

Lönemedel till nydisputerade

Sökanden ska ha disputerat under den senaste femårsperioden inom idrottsrelaterat ämnesområde. Lönemedel utbetalas med 450 000 kronor per år. Beviljade lönemedel avser två år och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas med ytterligare två år.

Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Bidrag kan utgå till en svensk förening/organisation eller ett nätverk vars verksamhet är att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning. CIF ser positivt på nya konstellationer och mötesplatser för samverkan. Bidraget kan sökas för att arrangera konferenser och seminarier där resultat av idrottsforskning presenteras eller diskuteras.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 29 november 2016 efter beredning av dess vetenskapliga råd. Beslut om tilldelning publiceras på CIF:s webbplats den 30 november. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Bidrag beviljas under förutsättning att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon: 08-120 537 62, e-post: marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon: 08-120 537 60, e-post: christine.dartsch@gih.se

Läs mer på CIF:s webbplats

Calls for funding proposals 2017 (länk till engelsk information)