CIF:s regler och anvisningar för forskningsbidrag

Regler och anvisningar 2017

Här nedan finns de regler och anvisningar som är generella för alla våra ansökningstyper. Läs igenom dessa först och gå sen till menyn i vänster där regler och anvisningar som är specifika för varje ansökningstyp finns.

Vänligen läs igenom regler och anvisningar för den ansökningstyp som är relevant innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem.

Forskningsbidrag kan enbart sökas via CIF:s digitala ansökningssystem. Nytt för i år är du kan välja mellan en svensk och en engelsk version av ansökningssystemet.

Direktlänk till det svenska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp

Direktlänk till det engelska ansökningssystemet:
http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp

Upplysningar

Marie Broholmer, telefon 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se
Christine Dartsch, telefon 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se

Allmänna regler och anvisningar

Allmänt

Allmänna villkor

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans. Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män.

Du som har erhållit projektbidrag eller lönemedel till tjänst och där dispositionstiden har gått ut ska slutredovisa detta senast den 15 september 2016. För att vara berättigad till nya bidrag för år 2017 måste slutrapport och ekonomisk redovisning vara inlämnad.

Projekt inom elitidrottsforskning och forskning om barn- och ungdomsidrott är vid lika kvalitet prioriterade. Vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen. Barn- och ungdomsidrott omfattar här barn och ungdomar upp till 20 år.

Vem kan söka?

Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Din aktivitetsgrad i projektet ska motsvara minst 20 procent av en heltidstjänst.

Huvudsökanden

Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. Huvudsökanden ska vara disputerad vid ansökningstillfället. Projektledaren för bidrag som finansieras av CIF ska vara anställd av det förvaltande organet när bidragsperioden börjar. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Medsökande

Medsökande är de forskare som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande.

Enbart sökanden som tidigare har slutredovisat sina projekt kan få forskningsbidrag 2017

Om en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, så är den inte berättigad till att söka nya medel under 2017. De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort och kommer inte att bedömas.

För att redovisa ett avslutat projekt ska projektledaren lämna in en vetenskaplig rapport och en ekonomisk slutredovisning. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast tisdagen den 15 september 2016. Läs mer om detta på annan plats.

Förvaltning

Forskningsbidrag för projekt och tjänster kan endast förvaltas av svenskt lärosäte.

Hur många ansökningar kan skickas in och beviljas?

En enskild forskare kan skicka in maximalt en ny ansökan till doktorandtjänst, en ansökan till nydisputeradtjänst samt maximalt två nya ansökningar till projektbidrag.

En enskild forskare kan maximalt beviljas två nya projektbidrag med det sammanlagda maxbeloppet 400 000 kronor, en doktorandtjänst samt en nydisputeradtjänst.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsperiod för forskningsbidrag 2017

Ansökan om forskningsbidrag från CIF sker vid ett tillfälle per år. För kommande budgetår (2017) öppnas CIF:s ansökningssystem 29 juni 2016 och stänger torsdagen den 15 september 2016 kl 17.00 (svensk tid).  Observera att vi enbart tar emot ansökningarna digitalt. Dessutom ska första sidan av ansökan skrivas ut, undertecknas och skickas in till CIF:s kansli per post och den ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 22 september.

 • Ansökningsperioden öppnar den 29 juni
 • Ansökningsperioden stänger torsdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid)
 • Förstasidan med underskrifter ska vara CIF tillhanda senast torsdagen den 22 september

 

Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg)

Förklara vilken relevans och betydelse detta projekt har för idrott. För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen. Av ansökan ska framgå hur projektet speglar kvinnors och mäns olika villkor och förutsättningar inom idrotten.

CIF:s definition av idrottsrelevans

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat och rekreation”. CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av ”idrottsrelevans” för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som omfattar behandling av de stora folksjukdomarna och degenerativa sjukdomar i rörelseorganen inte finansieras.

Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet eller träning, som ska vara centrala komponenter i projekten. Forskningen ska handla om de kroppsliga funktioner som har betydelse för fysisk prestation och/eller hälsa samt effekter av och mekanismer vid fysisk aktivitet eller träning.

Studier som adresserar problem vid för mycket eller för lite fysisk aktivitet eller träning kan bedömas ha idrottsrelevans, men inte generellt forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av eller med visst inslag av idrott och fysisk aktivitet.

Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. I vissa fall kan det vara relevant att tänja på denna definition, till exempel då studieobjektet utgörs av någon form av rörelsekultur som normalt sett inte benämns som idrott, men som kan rymmas under definitionen av idrott ovan.

Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald.

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen kan handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling.

Hur fungerar CIF:s digitala ansökningssystem?

Du behöver inte klicka på någon ”spara”-knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. Du kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemet stänger för att lägga till, justera eller ta bort text. Det är viktigt att du inte använder datorns backsteg. Använd enbart de knappar som finns högst upp i det digitala ansökningssystemet när du ska gå fram eller tillbaka i systemet. Annars loggas du ut ur systemet.

Hjälp och anvisningar

I varje flik har du ett hjälpavsnitt, vilken är markerad med (?) Anvisningar. När du trycker på denna länk öppnas ett nytt fönster med anvisningar. Läs också ”Vanliga frågor och svar” som finns längst ner på startsidan när du har loggat in i systemet.

Arbeta off-line

Systemet är inte utformat för att användas off-line. Funktionerna i det digitala systemet fungerar enbart när man är inloggad i det webbaserade systemet.

Utrymme

Under varje flik finns ett formulärfält för textinmatning. Textfälten har olika utrymme beroende på vilket område som avses. Under varje textfält anges det antal tecken som man har till sitt förfogande. Antal tecken är inklusive blanksteg.

Om du som sökande arbetar med ansökan lokalt på egen dator kan du sedan klistra in texterna i systemets formulärfält. Formatering (till exempel fetstil, kursivering, upphöjning av tecken) försvinner vid inklistring av text. Olika program, system och webbläsare använder olika teckenkodningar vilket kan ge annorlunda teckenantal. Antal inklistrade tecken från till exempel Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsning som gäller.

Om du skriver in för många tecken syns detta i teckenräknaren under varje formulärfält, men systemet säger inte ifrån förrän du försöker skicka in ansökan. Du får då ett felmeddelande med instruktion om vilken del av ansökan som är för lång eller om något saknas. Det är viktigt att du redan från början noterar hur många tecken du har använt så att du inte behöver justera texten i sista stund innan systemet stänger.

När du har skickat in din ansökan kan du återta din ansökan ända fram till dess att ansökningssystemet stänger den 15 september kl 17.00. Efter att systemet är stängt går det inte att justera ansökan.

Spara ansökan

Om du önskar kan du spara ansökan som en pdf-fil på din dator enligt följande:

 • Tryck på Visa/skriv ut.
 • Högst upp i webbläsarens (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox eller Opera) meny hittar du en pdf-ikon som du klickar på. Kontrollera att den webbläsare du använder har detta installerat. Annars kontakta din IT-avdelning.
 • Spara på valfri plats.
 • En ruta kommer fram med texten ”Konvertering till pdf-förlopp”.
 • Vänta till det står ”Klart”.

Tidigare användare

Har du skapat ett konto under en tidigare ansökningsomgång använder du samma konto även i år. Har du glömt ditt lösenord klicka på länken ”Glömt lösenord?”.

Har du bytt e-postadress måste du kontakta CIF:s kansli via e-post cif@gih.se så ändrar vi din e-postadress. Du ska inte skapa ett nytt konto om du har ett konto sen tidigare.

Nytt för i år är att du bör lägga till ORCID iD till personuppgifterna. Gå in på ditt kontos startsida och klicka på ”Redigera personuppgifter” för att lägga till detta.

Ny användare – skapa konto

 • Ange för- och efternamn samt e-postadress för dig själv som projektledare.
 • Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med ditt lösenord.
 • När du loggat in i systemet med ditt nya lösenord kan du klicka på länken ”Redigera personuppgifter” för att fylla i dina persondata och kontaktuppgifter. Det är viktigt för oss att du fyller i dina uppgifter eftersom de sedan följer med din ansökan när du skickar in den.
 • Observera att det är du som projektledare som ska skapa ett konto och det är dina kontaktuppgifter som ska fyllas i, det är särskilt noga att det är projektledarens e-postadress som ska anges.

 

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av den sökandes meriter ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över.

Specificera:

 • Högskoleexamen (år, ämnesområde)
 • Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel)
 • Postdoktorsvistelser (år och placering)
 • Docentkompetens (år)
 • Professor (år)
 • Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen
 • Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)
 • Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt specialistutbildning. Ange datum och antal månader.
 • Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår)
 • Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat disputationsår)
 • Övrig information av betydelse för ansökan

Rapportering av avslutade projekt

Om en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, så är den inte berättigad till att söka nya medel under 2017. De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort och kommer inte att bedömas.

För att redovisa ett avslutat projekt ska projektledaren lämna in en vetenskaplig rapport och en ekonomisk slutredovisning. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast torsdagen den 15 september 2016. Läs mer om detta i dokumentet ”Regler och anvisningar om slutredovisning av forskningsbidrag” eller på annan plats på vår webbplats.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2016 är P2014- FO2014-, tjänster samt de projekt som har förlängda dispositionsrätter till och med 2016-06-30. De projekt från 2008 och 2009 som tidigare inte har slutredovisats kan inte skickas in via det digitala ansökningssystemet utan rapporterna ska skickas in till CIF:s kansli som pdf-filer.

Observera att denna slutredovisning inte ersätter ”Rapportering av tidigare erhållna medel”.

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
 2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
 4. Populärvetenskapliga artiklar
 5. För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Observera! Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering.

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till CIF. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds.

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att din ansökan har registrerats hos oss.

Ända fram till dess att systemet stänger kl 17.00 den 15 september kan du återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka då på rubriken ”Återta”. Förutom den digitala ansökan som skickas in senast torsdagen den 15 september kl 17.00 ska första sidan av ansökan skrivas ut, signeras med underskrifter och skickas per post till CIF:s kansli. Ansökan utan underskrift behandlas inte. Senast torsdagen den 22 september ska underskriftssidan vara oss tillhanda. Underskrift av prefekt (motsvarande) är obligatorisk. Genom att signera underskriftssidan bekräftar företrädaren för det förvaltande organet sitt åtagande.

Förstasidan med underskrifter skickas till adress:
Centrum för idrottsforskning
Box 5626
114 86 Stockholm

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas.

Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Bedömning

Ett vetenskapligt råd för varje ämnesområde biträder CIF:s styrelse vid bedömningen av ansökningarna. Klicka här om du vill se vilka forskare som ingår i CIF:s vetenskapliga råd. Om ansökan anses ligga utanför rådets kompetens kan extra sakkunniga anlitas.

Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning. För projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande och originalitet (b) projektets vetenskapliga kvalitet (c) sökandes kompetens för projektet (d) genomförbarhet. För bedömningen av a-d används en 8-gradig skala (0-7) Där 7 är högsta betyg. Styrelsen beslutar om anslagsfördelningen.

Beslut

Beslut om tilldelning sker den 29 november 2016. Beslut publiceras den 30 november här på CIF:s webbplats. Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Anslagsmottagaren undertecknar det av CIF utsända kontraktet och medlen utbetalas till respektive anslagsförvaltande institution i januari respektive september 2017 i två lika delar.