Skip to main content

Forskning gör idrotten bättre

Centrum för idrottsforskning finansierar och sprider forskning om idrott. CIF följer upp statens stöd till idrotten, gör fördjupade analyser av idrott i Sverige och driver Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Hos oss kan du som forskare söka forskningsbidrag. Vi vill även vara ett kunskapsstöd till idrottsrörelsen, kommuner och andra myndigheter.
Man som simmar

Nyheter

CIF ska genomföra en fördjupad analys av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen, hur det har utvecklats över tid och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Dessutom ska CIF göra en övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Främst inom kommunala skolfastigheter.

– Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Att öka nyttjandegraden av redan befintliga idrottshallar, lokaler och ytor för idrott är en lågt hängande frukt ur såväl ett tids-, kostnads- som hållbarhetsperspektiv för att möjliggöra en större tillgänglighet för fler barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Uppdragen ska redovisas för regeringen senast 15 mars 2025.
Sedan 2022 arbetar Centrum för idrottsforskning med att följa upp funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet. Uppföljningen utgår från regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Rapporten redogör för CIF:s arbete under de första 1,5 åren.
Det har varit ett spännande år i arbetet med att upprätta och driva Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Under 2023 har vi lanserat ett namn, en logotyp, och en ny digital prototyp som samlar aktuell kunskap på området. Två personer har anställts. Vi har även deltagit i en rad konferenser och möten. Här beskrivs närmare hur Centrum för idrottsforskning har arbetat med uppdraget under året.
Centrum för idrottsforsknings styrelse har beslutat fördela drygt 24 miljoner kronor till svensk idrottsforskning under 2024. Bidrag går till forskningsprojekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk. Ett särskilt bidrag går till forskning om idrott för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen har utsett Björn O. Nilsson som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning. Björn är disputerad biokemist, företagsledare och ämbetsman. Han har tidigare varit bland annat landshövding i Norrbottens län och ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Björn har också varit en framgångsrik medeldistanslöpare med flera SM-guld. Förordnandet startar vid årsskiftet.
En granskning av öppenheten inom svensk idrottsrörelse visar brister. Få förbund lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod. Två tredjedelar saknar öppen redovisning av styrelseledamöters arvoden.
– Det pågår ett viktigt arbete inom idrottsrörelsen för ökad transparens. Det främjar demokratiska beslutsprocesser och stärker trovärdigheten. Studien visar att vissa förbund har kommit längre än andra, säger Lina Wahlgren, utredare på Centrum för idrottsforskning.

I fokus

Kalender

16 Apr
En global kapprustning präglar toppidrotten. Hur står sig Sverige i konkurrensen? På regeringens uppdrag har CIF analyserat idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet.

Välkommen att lyssna när utredaren Johan R Norberg presenterar resultaten från ny rapport.