Skip to main content

Akilles och Peroneussenerupturer - optimering av diagnostik och behandling

Sammanfattning

Senskador i foten är vanligt förekommande i samband med idrott. Hälsenan och peroneussenor är särskilt utsatta och trots lång konvalescens återfår få patienter full funktion. Det har forskats en del på hälseneskador, men optimal behandling är fortfarande oklar. I kontrast representerar peroneusseneskador ett outforskat område, där insikter om förekomst, olika behandlingsalternativ och diagnostiska metoder är bristfälliga.

Projektet syftar till att utvärdera användandet av ultraljud för selektion till lämplig behandling vid akut hälseneruptur samt att öka förståelsen för peroneusseneskador. Vidare att förbättra radiologisk diagnostik för senskador. Med vår forskning hoppas vi att idrottare som drabbas av nämnda senskador kan få en ökad chans till bra funktion och livskvalitet.