Skip to main content

Akut hälseneruptur-effekter av nya behandlings- och utvärderingsmetoder

Sammanfattning

Hälsenebristning är en vanlig skada hos både elit- och motionsidrottare. Det finns ingen konsensus om operation eller icke operation är den bästa behandlingen och individuell funktionsåterhämtning skiljer sig stort.
Vi utvärderar en ny metod att bedöma om den skadade patienten kan optimera sin återhämtning efter skadan genom att mäta gapet mellan senändarna med ultraljud direkt efter skadan. Patienter med >5 mm gap mellan senändarna rekommenderas operation, övriga icke-operation.
Vi utvärderar också om behandling med NMES (neuromuskulär elektrisk stimulering) i tidigt skede kan påverka mätbar och självupplevd funktion på lång sikt. I en biomekanisk studie undersöks också hur skadan påverkar både gång- och löpförmåga, hoppförmåga samt rekryteringsmönster i benmuskulatur, utvärderat med EMG