Skip to main content

Förändringar i muskelstyrka under åldrandet–kunskap som kan leda till ett fysiskt aktivt liv

Sammanfattning

Åldrande innebär förlust av styrka vilket kan påverka individens autonomi och öka risken för fallolyckor. Fysisk aktivitet kan i viss mån motverka styrkeförlusten. Men individvariationen är stor och om vi förstår orsaken till detta kan personer i farozonen identifieras tidigare. Vår hypotes är att störningar i muskelinnervation samt cellulära signalvägar i muskel kan förklara individvariationen i styrkeförlust. Vi testar vår hypotes i den grupp av representativt utvalda svenska män och kvinnor som deltagit i denna studie av fysisk kapacitet under snart 50 års tid, sedan de var 16 år gamla (antal vid start: 425 st). Projektet kommer öka vår förståelse för musklers åldrande. Kunskapen kan bidra till att utforma strategier för att motverka muskelförlust och möjliggöra ett hälsosamt åldrande.