Skip to main content

Uppsåtligt våld inom idrotten: Implikationer för idrottares psykiska och fysiska hälsa

Sammanfattning

Uppsåtligt våld (emotionella, fysiska och sexuella övergrepp) inom elitidrotten utgör ett globalt hälsoproblem. Detta har främst studerats inom relationen mellan idrottare och tränare, där relationen är ojämlik och hierarkisk och där idrottaren löper en ökad risk att utsättas för övergrepp eller maktmissbruk.
Forskning har visat att det finns ett samband mellan uppsåtligt våld, ätstörningar och psykisk och fysisk ohälsa. Kunskapen i Sverige om hur vanligt förekommande uppsåtligt våld är inom idrotten är mycket begränsad. Det finns ett stort behov inom svensk idrott att studera dessa fenomen för att effektivt kunna bryta kopplingen mellan oacceptabla och olagliga beteenden och idrotten, enligt rekommendationer från såväl IOC som UNICEF.