Personuppgiftsbehandling

Personuppgifterna som du själv matar in i ansökningssystemet lagras och behandlas i detta system för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av CIF:s handläggare och kommer också att lämnas ut till externa granskare i CIF:s vetenskapliga råd samt CIF:s styrelse. Genom

Posted in

Rapportering av avslutade projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen

Posted in

Vem kan söka?

Behöriga att söka bidrag 2020 är disputerade forskare och som har slutredovisat projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut. Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i

Posted in

Beslut

CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 27 november 2019. Beslut publiceras den 28 november på CIF:s webbplats www.centrumforidrottsforskning.se. Information om beslut Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till sökanden. Du får istället tillgång till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt

Posted in

Bedömning

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådet har till uppgift att göra den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. Läs vilka forskare som ingår

Posted in

Hur och när skickar jag in ansökan?

När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken ”Skicka in”. När ansökan kommit fram får du ett

Posted in

Etikprövning

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas

Posted in

Publikationer (15 000 tecken inkl blanksteg)

En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Posted in

Curriculum vitae för huvudsökande (9 500 tecken inkl blanksteg)

En kortfattad beskrivning av den sökandes meriter ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över. Specificera: Högskoleexamen (år, ämnesområde) Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel) Postdoktorsvistelser (år och placering) Docentkompetens (år) Professor (år) Nuvarande

Posted in

Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling av betydelse för idrottsprestation.

Posted in