Hur stora bidrag kan beviljas?

En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor. Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas: 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr eller 450 000 kr till

Posted in

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för: aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Posted in

Rapportering av tidigare erhållna medel

Rapportering av beviljade medel av pågående projekt Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan. Rapportering av avslutade projekt För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och

Posted in

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan skicka in: en ansökan till projektbidrag en ansökan till postdok-tjänst en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Posted in

Abstract (3 500 tecken)

Kort sammanfattning av doktorsavhandlingen.

Posted in

Ekonomi

Tjänster/Lönekostnader Om du blir beviljad en postdok-ansökan kommer vi att betala ut ett fast belopp på 450 000 kronor per år. Du behöver därför inte ta upp denna kostnad i ansökan. Basanslag Ett basanslag på maximalt 100 000 kronor kan sökas för

Posted in

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Posted in

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt. Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf

Posted in

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Posted in

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Posted in