Dispositionstid

Dispositionstiden för projekt är 2020-01-01—2021-12-31.

Posted in

Hur stora bidrag kan beviljas?

En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor. Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas: 450 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr eller 450 000 kr till

Posted in

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg)

Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för: aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män

Posted in

Rapportering av avslutade projekt

För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen

Posted in

Forskningssamarbeten

I projektet kan du ha tre medsökande forskare. Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte och institution. Curriculum vitae samt publikationer för medsökande forskare (totalt 9 500 tecken inkl. blanksteg) En kortfattad beskrivning av de sökandes meriter och publikationer. Observera att utrymmet

Posted in

Rapportering av tidigare erhållna medel

Rapportering av beviljade medel av pågående projekt Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan. Rapportering av avslutade projekt För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och

Posted in

Ekonomisk plan

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet. Specifikation av kostnader Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift

Posted in

Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg)

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller engelska.

Posted in

Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg)

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till aktuellt projekt. Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda upp en pdf

Posted in

Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg)

Ge en fullständig beskrivning av den metodik/hypotes och teoribildning som ska användas. Ange den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas (specificeras under fliken Ekonomi). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella

Posted in