Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl blanksteg)

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista).

Posted in

Specifik målsättning och syfte med projektet (2 500 tecken inkl blanksteg)

Ge en kort redogörelse för syftet med projektet.

Posted in

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet. Projekt (2 500 tecken inkl. blanksteg) Här anger du projekttitel, väljer ämnesområde, fyller i eventuellt EPN-nummer och anger ansvarig på

Posted in

Hur många ansökningar kan skickas in?

En enskild forskare kan skicka in: en ansökan till projektbidrag en ansökan till postdok-tjänst en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Posted in

För hur lång tid kan bidrag sökas?

Bidrag kan avse ett år, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning.

Posted in

Vad kan man söka?

CIF har fyra olika typer av ansökningar och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarna olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet.      

Posted in

Vem kan söka?

Behöriga att söka bidrag 2020 är disputerade forskare och som har slutredovisat projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut. Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i

Posted in