Ett vetenskapligt råd för varje ämnesområde biträder CIF:s styrelse vid bedömningen av ansökningarna. Klicka här om du vill se vilka forskare som ingår i CIF:s vetenskapliga råd. Om ansökan anses ligga utanför rådets kompetens kan extra sakkunniga anlitas.

Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning.

Kvalitet

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans, bedöms enligt fyra kriterier. För bedömningen av A-D används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg.

A.    Nytänkande och originalitet
1-2: dåligt eller svagt nyhetsvärde
3: godkänd konventionell idé
4: bra med kreativa inslag men tämligen konventionellt
5: mycket bra nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas
6: utmärkt nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas
7: enastående nytänkande, originell och kreativ idé i förhållande till det område som behandlas

B.    Projektets vetenskapliga kvalitet (metodik och teori)
1-2: dåligt eller svagt genomtänkt
3:    godkänd med viss systematik, men oklara eller väldigt övergripande beskrivningar. Svag förankring till tidigare forskning.
4:    bra beskrivning och sammanhängande vad gäller problem, teori och analys. Viss förankring i tidigare forskning.
5:    mycket bra beskrivning och sammanhängande planering, vad gäller problem, teori och analys. God förankring i tidigare forskning.
6:    utmärkt genomarbetat och sammanhängande i projektets alla delar. Mycket god förankring i tidigare forskning.
7:    enastående genomarbetat och sammanhängande i projektets alla delar. Enastående förankring i tidigare forskning.

C.    Huvudsökandes kompetens för projektet
1-2: dålig eller svag vetenskaplig kompetens
3:    godkänd vetenskaplig kompetens men oerfaren inom fältet för genomförandet
4:    bra kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt som innehållsligt inom fältet för genomförandet
5:    mycket bra kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt som innehållsligt inom fältet för genomförandet
6:    utmärkt kompetens och erfarenheter såväl vetenskapligt och innehållsligt inom fältet för genomförandet
7:    enastående kompetens och erfarenheter och världsledande vetenskapligt och innehållsligt inom fältet för genomförandet

D.    Genomförbarhet
1-2:   går inte att genomföra enligt uppställd plan
3:      bör gå att genomföra
4:      bra förutsättningar och realistiskt att genomföra
5:      mycket bra förutsättningar och realistiskt att genomföra
6:      utmärkta förutsättningar och helt realistiskt att genomföra
7:      enastående förutsättningar och fullständigt realistiskt att  genomföra

Beredningsgrupperna ska för varje ansökan ange siffror för respektive bedömningsgrund A, B, C och D samt en sammanlagd bedömningssiffra A+B+C+D.

Posted in: Allmänt