Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådet har till uppgift att göra den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. Läs vilka forskare som ingår i de olika beredningsgrupperna i CIF:s vetenskapliga råd. Om ansökan anses ligga utanför rådets kompetens kan extra sakkunniga anlitas.

Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning. För projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande och originalitet (b) projektets vetenskapliga kvalitet (c) sökandes kompetens för projektet (d) genomförbarhet. För bedömningen av a-c används en sjugradig skala (1-7) där sju (7)  är högsta betyg. För bedömning av (d) används en tregradig skala (1-3) där 3 är högsta betyg. Läs bedömningskriterierna.

Styrelsen beslutar om anslagsfördelningen.

Posted in: Allmänt