Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet.

Specifikation av kostnader
Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift specificeras och motiveras. Observera att det endast är de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Maxbelopp att söka är 400 000 kronor. Om du fyller i högre belopp än 400 000 kronor kommer systemet att säga ifrån och du kommer inte att kunna skicka in ansökan.

Tjänster/Lönekostnader
Personalkostnader kan vara lönemedel för projektledaren samt lönemedel för medarbetare i projektet. Specificera dem var för sig om du har flera personers lönekostnader i projektet.

Resor
Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Publiceringskostnader
Kostnader för publicering och översättning.

Forskningspersoner
Kostnader för ersättning till forskningspersoner.

Indirekta kostnader
Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer
Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader ska inte specificeras.

Posted in: Projektbidrag