Tjänster/Lönekostnader
Om du blir beviljad en postdok-ansökan kommer vi att betala ut ett fast belopp på 450 000 kronor per år. Du behöver därför inte ta upp denna kostnad i ansökan.

Basanslag
Ett basanslag på maximalt 100 000 kronor kan sökas för att täcka driftskostnader i postdok-projektet. Du ansöker om basanslaget i postdok-ansökan (D2020-). Du ska inte söka medel för lönekostnader i basanslaget.

Specifikation av basanslag
Här ska basanslaget specificeras och motiveras. Observera att det endast är de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Maxbelopp att söka är 100 000 kronor. Om du fyller i högre belopp än 100 000 kronor kommer systemet säga ifrån och du kommer inte att kunna skicka in ansökan.

Exempel på kostnader som du kan söka för:
Resor

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Publiceringskostnader
Kostnader för publicering och översättning.

Forskningspersoner
Kostnader för ersättning till forskningspersoner.

Indirekta kostnader
Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer
Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader ska inte specificeras.

Posted in: Nydisputerad