Tjänst/Lönekostnader (Salary costs)

Om du blir beviljad ett postdok-bidrag kommer CIF att betala ut ett fast belopp på 550 000 kronor per år. Du behöver därför inte ta upp denna del av kostnaden i den ekonomiska planen. Bidraget till lönekostnader kan inte användas för stipendier.

Basanslag (Basic grant)

Ett basanslag på maximalt 100 000 kronor kan sökas för att täcka driftskostnader i postdok-projektet under det första året. Du ansöker om basanslaget i postdok-ansökan (D2021-). Du ska inte ange dina lönekostnader i basanslaget.

Specifikation av basanslag (Cost specification)

Här ska basanslaget specificeras och motiveras. Observera att det endast är de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Om du fyller i högre belopp än 100 000 kronor kommer systemet säga ifrån och du kommer inte att kunna skicka in ansökan. Exempel på kostnader som du kan söka för:

Resor (Travels)

Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationellt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle.

Publiceringskostnader (Publishing costs)

Kostnader för publicering och översättning. Ta även med eventuella kostnader för open access-publicering.

Forskningspersoner (Trial subjects costs)

Kostnader för ersättning till forskningspersoner.

Indirekta kostnader (Administration costs)

Om påslag för indirekta kostnader kommer att göras måste dessa anges.

Övriga finansiärer (Other sources of finance)

Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån förutom från CIF. Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader ska inte specificeras.

Posted in: Nydisputerad