Beviljat bidrag garanteras för 2020-2021, förutsatt att medel tilldelas CIF i minst nuvarande omfattning och att forskaren avancerar planenligt och avrapportering till CIF sker i vederbörlig ordning. Beviljade lönemedel avser ett år i taget och kan efter redovisning och förnyad ansökan förlängas som längst upp till fyra år.

Projektplanen ska skrivas för fyra år.

Posted in: Nydisputerad