En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

  1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
  2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
  3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
  4. Populärvetenskapliga artiklar
  5. För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Observera! Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering.

Posted in: Allmänt