En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa skall de fem publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

  1. Referee-bedömda artiklar och bokkapitel.
  2. Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
  3. Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker.
  4. Populärvetenskapliga artiklar
  5. För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen.

Posted in: Allmänt