Rapportering av tidigare erhållna medel
Pågående projekt från 2017 och 2018 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2019 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 17 september 2018. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2018 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2018-06-30.

Posted in: Allmänt, Projektbidrag