Rapportering av beviljade medel av pågående projekt
Pågående CIF-projekt från 2018 och 2019 behöver inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Rapportering av avslutade projekt
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2020 måste slutrapport och ekonomisk redovisning för avslutade projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019. Läs mer om detta på webbplatsen under rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag.

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2019 är avslutade projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut per 2019-06-30.

Posted in: Nydisputerad, Projektbidrag