Behöriga att söka bidrag 2020 är disputerade forskare och som har slutredovisat projekt och tjänster vars dispositionstid har gått ut.

Varje ansökan ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Pensionerade forskare med en anställning (minst 20% på ett lärosäte) som seniorprofessor eller motsvarande får vara huvudsökande. Forskaren måste vara anställd vid ansökningstillfället.

Om du har medsökanden ska du beskriva i samarbetsplanen på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra. Läs mer om detta under rubriken Forskningssamarbeten.

Posted in: Projektbidrag