Sökanden ska ha disputerat inom den senaste sjuårsperioden (inom spannet den 1 januari 2012 till den 1 november 2019) och ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Om längre avbrott från forskningen har gjorts på grund av giltiga skäl (föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT eller specialistutbildning) får du tillgodoräkna dig denna tid. Ange datum och antal månader.

Bidragsmottagaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara knuten till medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Behöriga att söka bidrag för 2020 är de disputerade forskare som har slutredovisat projekt vars dispositionstid har gått ut.

Posted in: Nydisputerad