Skip to main content

Center för idrotts- och friluftsanläggningar

Kunskapen om fritidens rumsliga förutsättningar behöver utvecklas. Förändrade motionsvanor, miljö och klimat, förtätning, ökad ohälsa och andra samhälleliga trender gör det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp vad gäller planering och byggande av anläggningar för idrott och friluftsliv. CIF har fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området. Som svar på uppdraget lanseras nu Center för idrott- och friluftsanläggningar.
Image
Logga Center för idrotts- och friluftsanläggningar

Center för idrotts- och friluftsanläggningar är en kunskapsplattform som samlar och förmedlar kvalitativ kunskap och goda exempel samt ska stödja de som planerar och bygger idrotts- och friluftsanläggningar. Centret bidrar med en kunskapsutveckling genom att bland annat verka för mer forskning på området.  

Verksamheten bedrivs utifrån ett folkhälsoperspektiv och principen om universell utformning med ett innovativt förhållningssätt. Målet är att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.  

Den 30 mars 2023 överlämnade CIF en rapport till regeringen med förslag på hur Center för idrotts- och friluftsanläggningar ska utvecklas. CIF gör i rapporten bedömningen att centret ska, för att nå målet, innehålla tre övergripande arbetsområden:

Kunskapsspridning och information
Stöd till anläggningar och utemiljöer
Kunskapsutveckling

Tre fokusområden

För att Center för idrotts- och friluftsanläggningar ska kunna ta ett helhetsgrepp i frågan om anläggningar och utemiljöer för idrott och friluftsliv har tre fokusområden ringats in. Dessa är: 

Gestaltning och utformning
Samhällsplanering 
Teknik och bygg

Hållbarhet och principen om universell design ska genomsyra alla delar av den kunskap som sprids av plattformen och kunskapen ska utgå från de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

Uppdraget genomförs i samråd med bland andra Arvsfondsdelegationen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.

Preliminär tidsplan

När VT 2023 HT 2023 VT 2024 HT 2024
Kunskapsutveckling Initiera kunskapsutvecklingsprojekt. Påbörja samarbete med anläggare
Stöd till anläggningar och utemiljöer Studiebesök och dialog Konferenser, föreläsningar Påbörja samarbete med anläggare
Kunskapsspridning och information Prototypbygge digital plattform Uppbyggnad digital plattform Lansering av digital plattform Lansering av anläggningsdatabas
Tidsplanen ska ses som preliminär. Scrolla i sidled för att se hela tidsplanen.

Se vårt seminarium från Almedalen

Porträtt Daniel Glimvert.
Daniel Glimvert
Verksamhetssamordnare
Mir Grebäck von Melen
Mir Grebäck von Melen
Projektsamordnare
Bild på en trappa på en fotbollsanläggning

CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Rapporten är en antologi där forskare och experter från idrottsrörelsen och kommunsektorn ger olika perspektiv på platser för idrott och motion i Sverige.