Skip to main content

Samhällsplanering

Tillgången till platser för fysisk aktivitet i den byggda miljön är viktig för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa. Anläggningarnas roll och betydelse i samhällsplaneringen som kunskapsområde är av avgörande betydelse för människors möjlighet och vilja till fysisk aktivitet. Möjligheten till fysisk aktivitet behöver vara lättillgängligt och ett naturligt inslag i vardagen genom hela livet. Det betyder att exempelvis cykelvägar, parker, utegym, joggingspår, skateparker, klätterväggar, bollplaner, olika typer av idrottshallar, platser för lek och mycket mer måste få plats när vi planerar våra städer och samhällen.
Vem anlägger? Ansvar och organisation
Boverkets rapport - Miljöer för idrott och fritid