Skip to main content

Socioekonomi avgör tillgängligheten till idrott

Centrum för idrottsforskning (CIF) gjorde 2014 en fördjupad analys av i vilken utsträckning som idrottsrörelsen gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion samt hur idrotten når olika grupper i samhället, med avseende på exempelvis kön, ålder, utländsk bakgrund och socioekonomiska förhållanden. CIF har även undersökt vilka kriterier som ligger till grund för idrottsrörelsens beslut om nivån på medlems- och träningsavgifter.

Tillgängligheten varierar mellan sociala grupper

En första slutsats är att idrotten når många – men att tillgängligheten till idrott och motion varierar mellan olika grupper. Det råder en viss manlig dominans inom föreningsidrotten men fler kvinnor än män säger sig motionera regelbundet. Idrotten engagerar personer i alla åldersgrupper, men idrottsdeltagandet är högst bland unga för att därefter minska i takt med ökad ålder.

CIF:s analys visar även socioekonomiska mönster. Som exempel idrottar barn med högskoleutbildade föräldrar i större utsträckning än barn till föräldrar med endast gymnasieutbildning. Barn till ensamstående idrottar i mindre utsträckning än barn till sammanboende föräldrar.

Skillnaderna i idrottsdeltagande är små mellan pojkar med svensk och pojkar med utländsk bakgrund. Bland flickor är skillnaderna större: 43 procent av flickor med utländsk bakgrund säger sig föreningsidrotta jämfört med 65 procent av flickor med svensk bakgrund. Flickor med invandrarbakgrund är den grupp som idrottar i minst utsträckning.

Stora skillnader i statens LOK-stöd

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) baseras på antalet deltagare och antalet träningstillfällen i barn- och ungdomsidrotten. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Mest stöd år 2013 tillföll medelstora och socioekonomiskt välmående städer och förortskommuner, särskilt i Stockholms- och Skåneregionen. Lägst stöd tillföll på motsvarande sätt små kommuner huvudsakligen belägna i landsbygd eller glesbygd.

Dyrare idrott och ökat marknadstryck

CIF:s fördjupningsstudier om kostnader inom barn- och ungdomsidrotten visar att föreningsidrotten alltjämt har en stark ställning hos både idrottsföräldrar och föreningar. Å andra sidan upplever båda grupperna ett starkt marknadstryck. För idrottsföräldrar handlar det både om ökade kostnader för barnens idrottande i form av till exempel olika idrottsläger och idrottsakademier och att föreningarnas förväntningar på ideella insatser känns betungande. Idrottsföreningarna upplever i sin tur krav på att bedriva en alltmer professionaliserad och kundorienterad verksamhet.

Marknadstrycket tenderar att höja idrottens kostnader. Därtill utmanas och förtunnas relationen mellan en förening och dess medlemmar såtillvida att föreningens verksamhet får karaktären av en tjänst eller vara som kan köpas utan motkrav på varken medlemskap eller ideellt engagemang.

Både idrottsföräldrar och föreningsrepresentanter beskriver det rådande marknadstrycket som en sorts oundviklig samhällsprocess och ett uttryck av tidsandan. Därmed bortser de från att de själva är aktörer och delaktiga i att forma utvecklingen.

Utvecklingen kan underminera grundläggande principer

En utveckling där idrottsrörelsens föreningar möter ett ökat marknadstryck och kommersiellt bedriven idrottsverksamhet genom att själva utveckla företagslika strategier och synsätt, riskerar att underminera föreningsidrottens mest grundläggande principer om öppenhet, frivilligt engagemang och medlemsinflytande.

Om ambitionen är att erbjuda ett alternativ till kommersiella idrottsaktiviteter bör rimligen rakt motsatt strategi väljas: håll ner avgifterna istället för att höja dem, betona medlemskapets olika dimensioner snarare än att betrakta medlemmarna som kunder och betona de sociala värden och den gemenskap som skapas i ideella verksamheter. I en sådan strategi förenas både idrottsrörelsens intresse av en stor och engagerad medlemskår med statens folkhälsopolitiska ambition att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion.

I rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014 presenteras en mer utförlig analys av Centrum för idrottsforsknings regeringsuppdrag.