Skip to main content

Rapporter

Framsida rapport
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
 • Aktivitetsnivåer
 • Barn- och ungdomsidrott
 • Elitidrott
 • Idrottsrörelsens ekonomi
 • Coronapandemin
 • Ekonomi
 • Statens stöd till idrotten
Omslag på rapporten om Idrottsanläggningar. Bild på trappa i fotbollsläktare
Årtal:
2021
CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
 • Anläggningar
Ung kvinna kör mountainbike nerför en backe.
Årtal:
2021
CIF har uppdragit till analysföretaget Ungdomsbarometern att undersöka hur träningsvanor förändrats bland unga i åldern 15–24 år under pandemin. Resultatet indikerar att ungas idrotts- och träningsaktiviteter varit förhållandevis konstanta under åren 2020–2021 jämfört med tiden före pandemin. Visserligen uppger många ungdomar att de tränat hemma och utomhus i större utsträckning än tidigare, men någon minskning i just föreningsidrotten kunde man inte finna. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.
 • Träning, motion och hälsa
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2020
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
 • Barn i föreningsidrotten
 • Ledarskap för barn och unga
 • Statens stöd till idrotten
 • Trygg idrott
 • Good governance och etik
 • Etiska utmaningar
 • Matchfixning
Omslag till rapporten Idrottens riskzoner. Bild på personer som står på en upplyst fotbollsplan bakom staket
Årtal:
2020
Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
 • Good governance och etik
 • Barn i föreningsidrotten
 • Trygg idrott
 • Etiska utmaningar
 • Matchfixning
Statens stöd 2019
Årtal:
2019
Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp väljer istället andra träningsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i rapporten.
 • Träning, motion och hälsa
 • Barn i föreningsidrotten
 • Delaktighet