Skip to main content

Rapporter

Omslag till rapporten Idrott och segregation. Pojke på en skumt belyst basketplan.
Årtal:
2023
På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Resultatet redovisas i denna antologi, där forskare och experter ger kunskap och perspektiv. Centrum för idrottsforsknings sammanfattande analys och slutsatser inleder rapporten.
 • Socioekonomi
 • Mångfald och integration
Omslag till rapporten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2022.
Årtal:
2023
Rapporten sammanfattar 2022 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.
 • Statens stöd till idrotten
 • Socioekonomi
 • Mångfald och integration
Omslag till rapport. Domares hand håller visselpipor.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Resultatet presenteras i den här rapporten, skriven av Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap och Susanne Strand, docent i kriminologi. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Rapporten visar att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Men den visar också att finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer.
 • Trygg idrott
 • Jämställdhet
Ung kvinna kör mountainbike nerför en backe.
Årtal:
2022
CIF har uppdragit till analysföretaget Ungdomsbarometern att undersöka hur träningsvanor förändrats bland unga i åldern 15–24 år under pandemin. Resultatet indikerar att ungas idrotts- och träningsaktiviteter varit förhållandevis konstanta under åren 2020–2021 jämfört med tiden före pandemin. Visserligen uppger många ungdomar att de tränat hemma och utomhus i större utsträckning än tidigare, men någon minskning i just föreningsidrotten kunde man inte finna. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.
 • Motion och hälsa
Framsida rapport
Årtal:
2022
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
 • Anläggningar
 • Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
 • Ekonomi
Omslag på rapporten om Idrottsanläggningar. Bild på trappa i fotbollsläktare
Årtal:
2022
CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
 • Anläggningar