Skip to main content

För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv

I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.

Boken visar att barnrättsperspektivet kan belysas, tolkas och analyseras på många och olika sätt. En antologiförfattare analyserar bland annat det internationella forskningsläget med teman som trafficking i idrottsligt syfte och sexuellt utnyttjande av barn inom idrotten.

Andra behandlar jämställdhetsaspekter och idrottens tillgänglighet för unga med funktionsnedsättningar. Ett bidrag problematiserar barnarbetet inom idrotten med utgångspunkt i ridsport och stallarbete. I andra artiklar betonas i stället ungas rätt till idrott och fysisk aktivitet för att uppnå god hälsa.

Antologin innehåller tio bidrag av författare med bakgrund i olika kunskapsområden. Områden som tas upp är:

  • Internationell forskning
  • Selektion
  • Synen på tävlan
  • Kön
  • Funktionsnedsättning
  • Behov av fysisk aktivitet
  • Hälsorisker
  • Rätten att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på
  • Rätten till fritid
  • Barnkonventionens möjligheter

För barnets bästa är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.

Ladda ned

För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv
Ladda ned