Skip to main content

Idrottens pris – om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse

Idrottens pris består av två studier. Båda handlar om idrottens kostnader och de kommersialiseringstren­der som kunnat skönjas inom barn- och ungdom­sidrotten under senare år.

Stefan Wagnsson och Christian Augustsson vid Karlstad univer­sitet har undersökt hur föräldrar till idrottsaktiva barn ser på kommersialiserad barn- och ung­domsidrott. Karin Robertsson och Johan Hvenmark vid Ersta Sköndal högskola har i sin tur studerat hur företrädare för idrotts­föreningar tänker och resonerar i frågor som rör kostnader, medlemskap och ideellt engagemang.

De bägge studierna visar hur landets klubbar och idrottsföräldrar möter de nya kommersialiserings- och professionaliseringstrenderna i barn- och ungdomsidrotten. Å ena sidan framkommer att föreningsidrottens ideal och principer alltjämt har en stark ställning. Båda parter talar sig varma för en föreningsverksamhet baserad på öppenhet, medlemsinflytande, frånvaro av vinstintresse och låga avgifter.

Å andra sidan upplever de samtidigt ett starkt marknadstryck. Idrottsföräldrarna beskriver en utveckling där höjda kostnader uppstått i takt med att cup- och träningsavgifter höjts och olika idrottsläger och idrottsakademier blivit allt vanligare. För idrottsföreningarna bottnar marknadstrycket på motsvarande sätt i upplevda krav att bedriva en alltmer professionaliserad och kundorienterad verksamhet. Effekten blir en uppskruvad kommersialiseringsspiral där den traditionella föreningens ideella verksamhet i allt högre grad ersätts av marknadsmässiga lösningar och – som en konsekvens – även höjda kostnader.

Ladda ned

Idrottens pris - om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse (hela rapporten)
Ladda ned