Skip to main content

Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten

Centrum för idrottsforskning visar i denna antologi att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.

Jämställdhet inom idrotten uppstår sällan av sig självt. Det finns dock en lång rad insatser som idrottens aktörer kan genomföra för att främja jämställdhet inom idrotten. Antologin tar upp exempel alltifrån kommunernas utformning av stödsystem och idrottsanläggningar, via arbetet att utmana och förändra idrottsnormer i föreningar, till att använda mål- och ekonomisk styrning på central nivå.

Det inledande kapitlet, författat av Gertrud Åström, utredare och expert på jämställdhetsfrågor, presenterar jämställdhetsfrågans utveckling i det svenska samhället och inom idrotten från 1960-talet och framåt.

I antologins andra kapitel ges ett fågelperspektiv på jämställdheten inom idrotten. Först analyseras kvinnors och mäns motionsvanor, därefter diskuteras jämställdhetsaspekter i den organiserade idrottsrörelsen. Hur ser den könsmässiga representationen ut i Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund? Vad kan vi säga om resursfördelningen i föreningsidrotten ur ett jämställdhetsperspektiv? I vilken omfattning har kvinnor och män förtroendeuppdrag i klubbar och förbund?

Idrotten styrs även av starka könsnormer. Det framgår av antologins tredje bidrag, författad av Håkan Larsson, professor och genusforskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Hans analys baseras på intervjuer med representanter för idrotterna brottning, gymnastik, ishockey, ridning och taekwondo.

Josef Fahlén och Magnus Ferry, forskare vid Umeå universitet, visar i kapitel fyra att flickor slutar föreningsidrotta tidigare och i större omfattning än pojkar och att detta leder till ojämlikhet i fördelningen av kommunala resurser till ungas idrottande. Men de visar också att det går att behålla flickor i idrotten om verksamheten är duktig på att fånga upp tonårsflickors preferenser för träning och idrott.

Nils-Olof Zethrin, Sveriges kommuner och landsting, ger i antologins femte bidrag ett kommunalt perspektiv på jämställdhet kopplat till idrotts- och motionsaktiviteter. Vidare redogörs för flera exempel på kommunala strategier med syfte att främja ökad jämställdhet inom idrotten.

Antologin avslutas med ett bidrag om jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen. Texten är författad av Jenny Svender, genusforskare och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned

Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten (hela rapporten)
Ladda ned
Idrottens könsmönster – ”bara är så” eller ”går att påverka”
Ladda ned
Resursfördelning och jämställdhet
Ladda ned
Möjligheter till jämställd idrott
Ladda ned
Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete
Ladda ned