Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015

Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.

Den här rapporten sammanfattar 2015 års uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har på regeringens uppdrag analyserat hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen. Det gäller inte minst hur unga medlemmar påverkas av sitt medlemskap. I vilken utsträckning deltar de i föreningsdemokratin och hur påverkar medlemskapet kunskapen och förståelsen för demokratiska processer i samhället i stort?

Resultaten är baserade på två delrapporter:

  • Vem håller i klubban? en stor enkätstudie besvarad av 6 325 föreningar.
  • Föreningen, laget och jaget – en antologi där forskare och experter studerar och analyserar föreningsidrottens demokratiska effekter.

Rapporten innehåller även ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom svensk idrott och folkhälsa.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2015
Ladda ned