Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2023

Rapporten sammanfattar 2023 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.

Innehåll

 • Kapitel 1. Svensk elitidrott vid ett vägskäl – sammanfattning och slutsatser
 • Kapitel 2. Statens stöd till idrotten 2023
  - Den statliga idrottspolitikens utgångspunkter
  - Den statliga idrottspolitikens organisatoriska ramar
  - Det statliga idrottsstödets utformning och omfattning
 • Kapitel 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 
  - Målområde 1: Idrotten som folkrörelse 
  - Målområde 2: Idrottens betydelse för folkhälsan
  - Målområde 3: Alla flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika förutsättningar till deltagande 
  - Målområde 4: Skolning i demokrati, ansvarstagande och etik
  - Målområde 5: Idrotters internationella konkurrenskraft

Ladda ned

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2023
Ladda ned