Skip to main content

Ungdomsbarometern: Synen på idrott har förändrats

Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull.

Med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern har Centrum för idrottsforskning undersökt hur unga 15–24 år tänker i frågor om idrott, motion och föreningsliv.

Finns det specifika kännetecken för de som är aktiva i en idrottsförening? Har de värderingar och synsätt som skiljer sig från dem som tränar i andra former – eller som inte tränar alls? Och hur resonerar unga föreningsidrottare i frågor som rör delaktighet och inflytande över sitt idrottande?

Hälsotrend

Rapporten En engagerad idrottsgeneration? visar bland annat en hälsotrend bland unga. I dag tycker 27 procent av landets gymnasieelever att det är viktigt med goda hälsovanor och en sund livsstil, jämfört med bara 11 procent 1995.

Idrott för tävlingsintresserade

Intresset för idrott och tävling påverkar starkt valet av motionsform. Ungdomar med stort intresse tränar i alla former – i föreningar, på gym och i egen regi. De som däremot är ointresserade av idrott och tävling väljer bort föreningsidrotten. Detta indikerar att unga uppfattar föreningar som en miljö för tävlingsintresserade. De som tränar för motion och hälsa söker sig istället till privata alternativ eller sköter träningen helt själva.

Vill ha inflytande

Resultaten visar också att de som deltar i föreningsidrotten vill ha inflytande – särskilt över det egna idrottandet, till exempel när och hur ofta man tränar. Betydligt färre önskar kunna påverka föreningens gemensamma angelägenheter, exempelvis föreningens värdgrund.

Enkätstudien En engagerad idrottsgeneration? baseras på svar från 1 924 ungdomar i åldern 15–24 år. Frågorna om inflytande och delaktighet besvarades av drygt 900 unga som uppgav att de tränar i en idrottsförening.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned

Ungdomsbarometern – En engagerad idrottsgeneration? (pdf)
Ladda ned