Skip to main content

Vem håller i klubban? – om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar

Medelålders män dominerar i idrottsföreningarnas styrelser. Få medlemmar under 25 år har någon formell makt att påverka sin förening. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport om demokratin och delaktigheten i idrottsföreningar. Vem håller i klubban? är en kartläggning av vilka som sitter på beslutande positioner i svenska idrottsföreningar. Rapporten lyfter även fram goda exempel på idrottsförbund som lyckats få en större mångfald i sina föreningsstyrelser.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, inte minst bland unga. Drygt tre miljoner svenskar är medlemmar i en idrottsförening och 40 procent av dem är under 25 år. Fördelningen mellan kvinnor och män i medlemskåren är relativt jämn – 46 procent är kvinnor och 54 procent män.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har uppdragit åt Ramböll Management Consulting att undersöka medlemmars deltagande i idrottsföreningars demokratiska processer. Över 6 000 idrottsföreningar har svarat på enkäten. Det är första gången som någon har gjort en liknande kartläggning.

Stor andel män

Resultaten visar att 70 procent av styrelseledamöterna är över 40 år. 63 procent av styrelseledamöterna är dessutom män. På den viktigaste posten är den manliga dominansen ännu större – av ordförandena är drygt 75 procent män.

Kvinnor är främst representerade på andra poster i styrelsen. Det märks tydligast i rollen som sekreterare där hälften är kvinnor.

Få unga

Styrelseledamöter under 25 år är ytterst sällsynta. Endast en fjärdedel av föreningarna har en ung person i sin styrelse. Det stora undantaget är föreningar som tillhör idrottsförbund och kopplade till utbildningssystemet, till exempel Skolidrottsförbundet.

Styrelse med rutin

Rapporten visar också att styrelseledamöterna sällan är nybörjare. Hela 80 procent har rutin från liknande föreningsuppdrag. Enligt CIF:s utredare Johan R Norberg belyser studien en uppdelning mellan yngre idrottare och äldre styrelsevana beslutsfattare.

– Resultatet indikerar att idrottsföreningars styrelser i liten utsträckning fungerar som inkörsport för medlemmar som saknar erfarenhet av styrelsearbete. Det är tydligt att det finns en uppdelning mellan verksamhet och ledning i föreningarna. En stor grupp medlemmar deltar i föreningarna för idrottsaktivitetens skull men är inte engagerade i de demokratiska processerna. Att endast 9-15 procent går på årsmöten och att många föreningar saknar unga i sina styrelser förstärker det intrycket, säger Johan R Norberg.

Det är viktigt att påpeka att studien visar stora skillnader mellan olika idrotter. Även föreningarnas storlek har betydelse.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned

Vem håller i klubban (hela rapporten)
Ladda ned