Skip to main content

Vem platsar i laget? – En antologi om idrott och etnisk mångfald

I arbetet med att öka delaktigheten bland personer med utländsk bakgrund tenderar idrottsrörelsen att betrakta dessa människor som en grupp som ska integreras. Istället bör fokus ligga på allas vår rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen, visar en studie från Centrum för idrottsforskning i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Ett syfte med statens stöd till idrotten är att öka delaktigheten bland personer med utländsk bakgrund. Men utgångspunkten bör inte vara att dessa personer tillhör en enhetlig grupp med gemensamma egenskaper, erfarenheter eller intressen. Mångfaldsarbetet bör heller inte motiveras med att personer med utländsk bakgrund tillför nya saker till verksamheten eller att föreningsidrotten är en väg in i det svenska samhället. Den typen av tankegångar riskerar bara att befästa stereotypa bilder.

– Bitvis finns det ett ganska ensidigt sätt att tänka kring integrationsbegreppet inom idrottsrörelsen. Utgångspunkten är i huvudsak ett bristperspektiv på personer med utländsk bakgrund, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, etnolog vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Centrum för idrottsforsknings analys av idrottens mångfaldsarbete visar att idrottsrörelsen istället bör koncentrera sig på att motverka all form av diskriminering. Det gäller också strukturer, tankemönster och faktorer som kan kopplas till individers etnicitet. Med det synsättet bli begreppet delaktighet mer centralt än begreppet integration. Delaktighet pekar på allas vår rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen oavsett om vi tillhör gruppen kvinnor, utlandsfödda, funktionsnedsatta, homosexuella osv.

– Det är nu tid för ett nytt sätt att betrakta integration som förstår integration som en komplex process som involverar många olika positioner och parter. Genom att göra det är jag övertygad om att svensk idrottsrörelse kommer att nå ännu längre än den redan har gjort i sina ambitioner att välkomna alla till sin verksamhet och att inkludera fler i verksamhetens beslutande processer och instanser, säger Charlotte Hyltén-Cavallius.

Vem platsar i laget? är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2011.

Ladda ned

Vem platsar i laget? – En antologi om idrott och etnisk mångfald
Ladda ned