Skip to main content

Rapporter

Omslag till rapporten: Hur öppen är idrottsrörelsen? Visar personer på ett möte.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har granskat den information som finns att hämta på idrottsförbundens webbplatser. Studien "Hur öppen är idrottsrörelsen?" visar att det finns stora skillnader i förbundens öppenhet. Få lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod om transparens. Framför allt saknas redovisningar om arvoden till styrelser.

Redan 2020 fick Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Resultatet finns att läsa i rapporten "Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott".

  • Etik och good governance
Omslag till rapport. Domares hand håller visselpipor.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Resultatet presenteras i den här rapporten, skriven av Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap och Susanne Strand, docent i kriminologi. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Rapporten visar att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Men den visar också att finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer.
  • Trygg idrott
  • Jämställdhet
Omslag till rapporten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2022.
Årtal:
2023
Rapporten sammanfattar 2022 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.
  • Statens stöd till idrotten
  • Socioekonomi
  • Mångfald och integration
Omslag till rapporten Idrott och segregation. Pojke på en skumt belyst basketplan.
Årtal:
2023
På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Resultatet redovisas i denna antologi, där forskare och experter ger kunskap och perspektiv. Centrum för idrottsforsknings sammanfattande analys och slutsatser inleder rapporten.
  • Socioekonomi
  • Mångfald och integration
Ung kvinna kör mountainbike nerför en backe.
Årtal:
2022
CIF har uppdragit till analysföretaget Ungdomsbarometern att undersöka hur träningsvanor förändrats bland unga i åldern 15–24 år under pandemin. Resultatet indikerar att ungas idrotts- och träningsaktiviteter varit förhållandevis konstanta under åren 2020–2021 jämfört med tiden före pandemin. Visserligen uppger många ungdomar att de tränat hemma och utomhus i större utsträckning än tidigare, men någon minskning i just föreningsidrotten kunde man inte finna. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.
  • Motion och hälsa
Omslag på rapporten om Idrottsanläggningar. Bild på trappa i fotbollsläktare
Årtal:
2022
CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
  • Anläggningar