Skip to main content

Rapporter

Omslag till rapporten Svensk elitidrott vid ett vägskäl
Årtal:
2024
På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning analyserat den svenska elitidrottens hållbarhet och konkurrenskraft. I den här antologin ger forskare och experter kunskap och perspektiv på svensk elitidrott och idrottsrörelsens utmaningar. Rapporten inleds med en sammanfattande analys och slutsatser.

Sverige har ett elitidrottssystem som skiljer sig från andra jämförbara länder. Samtidigt befinner sig svensk elitidrott i en värld präglad av global idrottslig kapprustning. Detta ställer svensk idrott vid ett vägskäl.
  • Elitidrott
Omslag till rapporten Swedish elite sport
Årtal:
2024
Idrottens Analysinstitut i Danmark (Idan) har utvärderat det svenska elitidrottsystemet. Rapporten granskar systemets styrkor och svagheter och föreslår flera omfattande reformer. Organisationen har tidigare studerat Danmark och Finland på likande sätt.
Rapporten är en del av 2023 års uppföljning av statens stöd till idrotten, där Centrum för idrottsforskning analyserat den svenska elitidrottens hållbarhet och konkurrenskraft.
  • Elitidrott
Omslag till rapporten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2023.
Årtal:
2024
Rapporten sammanfattar 2023 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.
  • Statens stöd till idrotten
  • Elitidrott
Omslag till rapporten: Hur öppen är idrottsrörelsen? Visar personer på ett möte.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har granskat den information som finns att hämta på idrottsförbundens webbplatser. Studien "Hur öppen är idrottsrörelsen?" visar att det finns stora skillnader i förbundens öppenhet. Få lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod om transparens. Framför allt saknas redovisningar om arvoden till styrelser.

Redan 2020 fick Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Resultatet finns att läsa i rapporten "Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott".

  • Etik och good governance
Omslag till rapport. Domares hand håller visselpipor.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Resultatet presenteras i den här rapporten, skriven av Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap och Susanne Strand, docent i kriminologi. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Rapporten visar att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Men den visar också att finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer.
  • Trygg idrott
  • Jämställdhet
Omslag till rapporten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2022.
Årtal:
2023
Rapporten sammanfattar 2022 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.
  • Socioekonomi
  • Mångfald och integration