Skip to main content

Rapporter

Framsida rapport
Årtal:
2022
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
 • Anläggningar
 • Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
 • Ekonomi
Omslag till rapporten Idrottens riskzoner. Bild på personer som står på en upplyst fotbollsplan bakom staket
Årtal:
2021
Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
 • Etik och good governance
 • Trygg idrott
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
 • Trygg idrott
 • Etik och good governance
Kvinna som joggar. med texten Ungdomsbarometern
Årtal:
2020
Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull.
 • Motion och hälsa
 • Delaktighet
Statens stöd 2019
Årtal:
2020
Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp väljer istället andra träningsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i rapporten.
 • Motion och hälsa
Trasig hörnflagga på en idrottsplats. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2018
Årtal:
2019
Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund och bostadsort har stor betydelse för hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
 • Socioekonomi
 • Mångfald och integration