Skip to main content

Rapporter

Friidrottares ben sedda bakifrån när de springer på en löparbana. Med texten För framtids segrar.
Årtal:
2012
Elitidrott var länge något som staten inte ville lägga sig i. Först år 2009 slog regeringen fast ett mål för elitidrottspolitiken och satsade samtidigt 212 miljoner kronor på elitidrotten. Nu tvingar den internationella utvecklingen både staten och idrottsrörelsen att välja väg.
  • Elitidrott
Publik med händer upp i luften. Med texten Vem platsar i laget?
Årtal:
2012
I arbetet med att öka delaktigheten bland personer med utländsk bakgrund tenderar idrottsrörelsen att betrakta dessa människor som en grupp som ska integreras. Istället bör fokus ligga på allas vår rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen, visar en studie från Centrum för idrottsforskning i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka.
  • Mångfald och integration
Två fotbollsspelande killar på en asfaltsplan. Med texten Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Årtal:
2011
I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.
  • Trygg idrott
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten Ett idrottspolitiskt dilemma.
Årtal:
2011
Kultursociolog Mats Trondman har på CIF:s uppdrag studerat ungas delaktighet inom idrotten. Han konstaterar att det finns stora grupper som har förhållandevis lågt inflytande över sitt eget idrottande – men att det även finns goda möjligheter att stärka deras delaktighet.

Lösningen ligger i att förverkliga de idéer som redan finns formulerade i idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill, det vill säga främja ungas medbestämmande och ansvar, tillvarata deras egna erfarenheter, verka för mångfald och integration och så vidare.

Kort sagt: om idrottsrörelsen förverkligar vad idrotten vill, så kan den bli än mer framgångsrik än vad den redan är.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.
  • Delaktighet
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten för barnets bästa.
Årtal:
2011
I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.
  • Trygg idrott
  • Delaktighet