Skip to main content

Regeringsuppdrag

Centrum för idrottsforskning arbetar just nu med flera olika regeringsuppdrag. Här kan du ta del av information om pågående och avslutade uppdrag. Längre ner på sidan finns regeringens beslut om aktuella uppdrag i sin helhet.

Uppföljning av statens stöd till idrotten

CIF gör löpande en uppföljning av statens stöd till idrotten. Det innebär att vi bevakar det statliga idrottsstödets betydelse med hjälp av ett antal indikatorer. Indikatorerna är mått på till exempel ungas idrottsaktivitet, idrottsförbundens ekonomi och jämställdheten på ledande positioner i idrottsrörelsen. 

I uppföljningen ingår också fördjupningsstudier av olika aspekter på idrott och fysisk aktivitet. Regeringen bestämmer vilka fördjupningsteman som CIF ska studera.

Aktuella fördjupningsteman 2024: 

  • Det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen

    En fördjupad analys av hur det ideella engagemanget har utvecklats över tid, vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen.

  • Idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar

    En övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Främst inom kommunala skolfastigheter.

Uppdragen ska redovisas för regeringen senast 15 mars 2025. Mer information om regeringsuppdragen.

Övriga regeringsuppdrag

Kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer

Regeringen bedömer att det finns ett behov av fler och mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för fysisk aktivitet. I april 2022 fick CIF därför uppdraget att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. CIF har nu utformat ett förslag till kunskapsplattform i dialog med andra aktörer, bland andra Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Förslaget innehåller även en analys av det ekonomiska stödet till anläggningar och utemiljöer, och en beskrivning av hur frågan hanteras i andra nordiska länder. Mer om kunskapsplattformen och den rapport som redovisades för regeringen i mars 2023.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Alla i Sverige ska ha möjlighet att idrotta och motionera. Det är ett av målen med statsbidraget till idrotten. Personer med funktionsnedsättning deltar i liten utsträckning i organiserad idrott. CIF har därför fått uppdraget att följa upp den del av funktionshinderspolitiken som rör idrottsfrågor. Arbetet ska utgå från:

Just nu pågår ett arbete med att utveckla relevanta indikatorer för uppföljningen. En rapport om CIF:s arbete under de första 1,5 åren publicerades i mars 2024:

Johan R Norberg
Utredare, statens stöd till idrotten
Lina Wahlgren
Utredare, statens stöd till idrotten – inriktning statistik och analys
Daniel Glimvert
Projektledare, kunskapsplattformen för anläggningar och utemiljöer

Regeringens uppdrag till Centrum för idrottsforskning

Regeringsbeslut – analys av ideella engagemanget samt idrottsanläggningar (2024)
Ladda ned
Regeringsbeslut – analys av elitidrottens villkor (2023) pdf
Ladda ned
Regeringsbeslut – kunskapsplattform om anläggningar samt uppföljning av funktionshinderspolitiken (2022) pdf
Ladda ned
Regeringsbeslut – fortlöpande uppföljning av statens idrottsstöd (2009) pdf
Ladda ned