Cellulära mekanismer till nybildning av sarkomer orsakat av excentriskt arbete

Bakgrund och syfte med projektet

Träningsvärk är ett alldagligt fenomen för alla som provar på en ny träningsform. Fortfarande är det oklart vad som händer i muskelaturen när man får träningsvärk. Bristningar i myofibriller och skador på cellskelettet är fortfarande gängse uppfattning i läroböcker i idrottsmedicin medan vi i min forskargrupp hävdat att det som tolkas som bristningar i själva verket är en omorganisation av myofibrillerna, en remodellering, med tillskott av nya sarkomerer som ger en förlängning av muskelfibrernas kontaktila maskineri och därmed förbättrade kontraktila egenskaper. Det har hävdats att vårt sätt att utlösa träningsvärk inte är kraftfullt nog för att ge adekvata muskelskador därför har vi i det föreliggande projektet undersökt frivilliga män som utfört 100 “drop jumps”. Försökspersonerna har analyserats för kraftnedsättning omedelbart efter utförd test och dagligen under en veckas tid. Kreatinkinas i serum, indikator på muskelskada, har mätts på samma sätt. Vidare har försökpersonerna registrerat grad av träningsvärk. Muskelbiopsi utfördes dag 3 eller dag 7 efter testets utförande. Biopsierna preparerades för morfologisk undersökning dels för immunhistokemisk metodik och dels för elektronmikroskopisk undersökning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Muskelskador uppstår under idrottsutövande och vid motionsverksamhet. Det är ytterst viktigt att man skiljer på akuta skador som skall behandlas lege artis och sådana som uppkommer vid ovan träning och som ger träningsvärk. Våra sammantagna studier av de senare visar att muskelskador som leder till att muskelfibrer till delar dör och måste ersättas med nybildning inte förekommer utan att de förändringar i myofibriller som tolkats som bristningar – rupturer – återspeglar muskelfibrernas svar på upprepad förlängning under kontaktion nämligen att tillföra sarkomerer och därmed ge muskeln bättre fysiologiska förutsättningar inför kommande motionspass. Ett tydligt budskap kan ges till idrottande och motionerande att övningar och pass som inte ger akut smärta men träningsvärk är något som inte är skadligt utan har positiva effekter i form av en muskel som är anpassad för förnyat muskelarbete.

Läs mer

Projektansvarig:
Lars-Eric Thornell
Projektnummer:
P2010-0023
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!