Are coaches leadership and internal communication related to injuries and results in elite football?

Bakgrund och syfte med projektet

Skadepreventiva program som riktas mot spelarfaktorer (tex F-11+ och knäkontroll) har i välgjorda randomiserade studie visat sig förebygga skador på ungdoms och amatörnivå i fotboll. Det finns inga studier som visar motsvarande effekt på elitnivå. Vår forskningsgrupp har på uppdrag av UEFA studerat skador och skaderisk i Europas elitlag på herrsidan under 15 konsekutiva år.

Vi har visat att den totala skaderisken på matcher och träningar på elitnivå ökat under denna period. Det förefaller inte som om skadepreventiva åtgärder riktade mot spelarfaktorer minskar skaderisken på elitnivå. Vi har vid årliga sammankomster för lagläkare i elitlagen via enkäter efterfrågat lagläkarnas synpunkter på vilka faktorer de medicinska teamen upplever som viktiga för att hålla spelarna skadefria.

De fyra vanligaste svaren var:

  1. Belastning på spelarna.
  2. Tränarnas ledarstil.
  3. Intern kommunikation.
  4. Spelarnas välmående.

Med detta som bakgrund ville vi starta studier för att belysa dessa faktorer.

Detta är ett flerårigt projekt vars syfte är att utvärdera huruvida den interna kommunikationen respektive huvudtränarens ledarstil i elitfotbollsklubbar är korrelerade till skador respektive framgång för lagen.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vår forskningsgrupp har på uppdrag av UEFA studerat skador och skaderisk i Europas elitlag på herrsidan under 15 år. Vi har visat att den totala skaderisken på matcher och träningar på elitnivå ökat under denna period. Det förefaller inte som om skadepreventiva åtgärder riktade mot spelarfaktorer (som tex träning av muskelstyrka och koordination) minskar skaderisken på elitnivå.

Vi har vid årliga sammankomster för lagläkare i elitlagen via enkäter efterfrågat lagläkarnas synpunkter på vilka faktorer de medicinska teamen upplever som viktiga för att hålla spelarna skadefria. De fyra vanligaste svaren var:

  1. Belastning på spelarna,
  2. tränarnas ledarstil,
  3. intern kommunikation och
  4. spelarnas välmående.

Med detta som bakgrund ville vi starta studier för att belysa dessa faktorer.

Syftet med detta projekt var att utvärdera huruvida den interna kommunikationen respektive huvudtränarens ledarstil i elitfotbollsklubbar är korrelerade till skador respektive framgång för lagen.

Material och metod

Trettiotvå europeiska professionella fotbollsklubbar från 15 länder har deltagit i studien. Studien har varit framåtblickande och samtliga spelare i A-lagstrupperna i respektive lag har inkluderats.

Skadedata:

Individuell exponeringstid på träningar och matcher har registrerats och skador som gett frånvaro från full träning eller match rapporterats av lagens medicinska team.

Intern kommunikation:

Lagläkarnas uppfattning om den interna kommunikationen inom klubben har evaluerats via ett frågeformulär med en femgradig Likertskala från ”inte bra alls” till ”mycket, mycket god”.

Tränarnas ledarstil:

Lagläkarnas uppfattning om huruvida huvudtränarna uppvisar en demokratisk ledarstil har evaluerats genom användandet av ett frågeformulär (GTL = Global Transformational Leadership scale)
Projektet har förlöpt som planerats under fyra säsonger. Data för de tre första säsongerna är insamlade och inlagda i databas. Vi saknar fortfarande en del skadedata för långtidsskadade under säsongen 2015-16 varför endast de tre första säsongerna (2012-13, 2014-14 och 2014-15) ingår i denna preliminära analys.

Resultat

Intern kommunikation och samband med skador

Analyserna avser det medicinska teamets bedömning av intern kommunikation inom klubben. Högst rankades kommunikationen inom det medicinska teamet (mellan läkare och fysioterapeuter), 4,4±0.7 i den 5 gradiga Likertskalan. Kommunikationen mellan medicinska teamet och coach/manager respektive fitness coaches var 3.7±1.0, medan kommunikationen mellan det medicinska teamet och styrelse/ styrelseordförande respektive v klubbdirektör rankades som 3.3 respektive 3.6. Medelvärdet för den totala kommunikationen inom klubben (summa av delarna) var 23±4.1 (range 11-30).

Resultaten visar att en högre rankad intern kommunikation leder till minskning av incidensen av svåra skador (p= 0.002) och variabeln injury burden (antal skadedagar/ 1000 tim exponering som är en effekt av både antalet skador och dess svårighetsgrad), p= 0.008.

Tränarens ledarstil och samband med skador

Generellt brukar man säga att det finns tre huvudsakliga ledarstilar; auktoritär ledarstil, transformativ (demokratisk) ledarstil och delegerande ledarstil.

Vi valde att studera förekomsten av transformativt ledarskap (syftar till att förmedla visioner, meningsfullhet, utmaningar, stimulering och mål). Transformativt ledarskap har visat sig kunna förbättra produktivitet, arbetstillfredsställelse och välmående på många typer av arbetsplatser.
Som regel ansåg inte läkarna att tränarna uppvisade en högre grad av demokratisk ledarstil. Medelvärdet för totalsumman GTL (Transformational Leadership) var 23.5±6.2 (range 9-35).

På den 35 gradiga skalan var det enbart 10% som bedömde tränarnas GTL till högre än 28. Medelvärdet för de 7 ingående delvariablerna var alla mellan 3.3 och 3.6 på den 5 gradiga Likertskalan. Enbart variablen ”Främjar förtroende, delaktighet och samarbete mellan lagmedlemmarna” visade någon korrelation till skaderisk. Tränare som uppmuntrade till delaktighet och kommunikation inom gruppen (spelare respektive ”the team behind the team”) uppvisade en läge nivå av både injury burden och incidens av svåra skador.

Relevans för idrotten

Studien är i hög grad relevant för idrotten. Den omfattar studier av de bästa fotbollslagen i vår största idrott, fotboll. Den tar upp ett angeläget problem, nämligen att skaderisken fortfarande är mycket hög på elitnivå trots traditionella skadepreventiva åtgärder som till exempel individuella träningsprogram åt spelarna.

Studiens syfte och hypotes utgår från idrottsfältet i form av erfarenheter och synpunkter från medicinsk personal som arbetar heltid i Europas mest framgångsrika herrlag i fotboll.

Läs mer

Projektansvarig:
Jan Ekstrand
Projektnummer:
P2014-0072
Forskare:
Jan Ekstrand
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!