‘Coming of age’: Towards best practice in women’s artistic gymnastics

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten
Syftet med ”Coming of Age” var att skapa en förståelse om hur det kommer sig att en stor mängd kvinnliga artistiska gymnaster under det senaste årtiondet har kunnat bibehålla en längre elitkarriär i än tidigare. Trots att gymnastik länge har varit klassat som en sport för unga utövare med barnlika kroppar, så uppnår de äldre gymnasterna fantastiska resultat.

För att göra det möjligt att forska på den stora åldersändringen, så har forskargruppen utfört intervjuer med a) 16 gymnaster som är 20 år eller äldre, och som tävlar eller har tävlat världsmästerskap eller i det Olympiska spelet; b) 8 gymnastiktränare som tränar de gymnaster; c) 5 av de högst uppsatta gymnastikdomarna. 11 olika länder i Asien, Australien, Europa, Nord- och Sydamerika är representerade i provet.

Resultatet i studien visade att 1) det finns ett flertal faktorer som tillåter en gymnast att ha en längre elitkarriär; 2) längre elitkarriärerna möjliggjordes på grund av att berörda parter inom gymnastiken har ändrat sin uppfattning av hur gymnastik praktiseras; och 3) Gymnastikorganisationen kan införa olika åtgärder för att medvetet använda de äldre gymnasterna i syfte att ändra uppfattningar om hur gymnastik praktiseras.

I relation till tidigare två forskningsfynden, så sker förändringarna framförallt hos gymnasten, tränaren och i organisationen. Under intervjuerna nämnde gymnasterna att det var under puberteten, och vad de lärde sig under den fasen, som gjorde det möjligt för dem att förlänga sin karriär. Gymnasterna sa att puberteten var en krävande fas, delvis eftersom kroppen förändrades. Det påverkade prestationen negativt och satte stor press på gymnasterna.

Gymnasterna kom igenom puberteten genom stöttning från tränare och föräldrar i form av tålamod, självreflektion och det faktum att gymnasternas kroppar bara förändrades minimalt. Det gymnasterna lärde sig när de genomgick puberteten ledde till att gymnasterna blev självständiga, målinriktade, och började ta egna beslut gällande kropp och hälsa.

I intervjuerna berättade gymnasterna om hur de lärda egenskaperna hade stor positiv påverkan på hur de upplevde artistisk gymnastik, vilket i sin tur var en viktig faktor i det fortsatta utövandet av gymnastik. Under intervjuerna med gymnaster och tränare diskuterades ändringar som skedde i relationen mellan tränare och idrottare, den ändrade övertygelsen om hur den idealiska gymnastkroppen ser ut, samt synen på prestation och träning.

Gymnasterna pratade om hur de i äldre åldrar började kräva att bli behandlade med respekt, få egen inverkan, och bli sedda som enskilda individer, med individuell coaching och egna träningsprogram. Tränarna i den här studien förstod och accepterade kraven, men saknade viss kunskap om hur man tränade vuxna gymnaster.

Trots det så lärde sig tränarna att jobba med äldre gymnaster, vilket ledde till att tränarna såg bortom ”barnidealet” och slutade använda dominerande metoder, tränarna ändrade därmed också uppfattningen om att det bara är barn och unga idrottare som kan lära sig svåra gymnastiska färdigheter. På organisationsnivå existerar nya träningsriktlinjer som beskriver hur träningen borde genomföras.

Det finns också hälsa för idrottare, som är ett systematiskt program som har målsättningen att utbilda gymnaster om näring och hälsa, och ekonomiska stöd som kan förse gymnasten med en lön. Tillsammans möjliggör det en längre karriär inom gymnastik.

Fortsättningsvis var det många av studiedeltagarna som kände att ”code of points” (regelboken för gymnastik) var en anledning till att gymnaster kan vara kvar i sporten upp i äldre åldrar och fortsätta utvecklas. Exempelvis så gjordes en regeländring i 1996, där åldern för att delta i internationella tävlingar höjdes till 16 år.

Från 1996 har också värdet för artistiska färdigheter ökat. I avseende att använda den ändringen som har skett i åldrar, för att skapa positiva förändringar inom sporten så har forskningsgruppen för ”Coming of age” tagit fram implikationer som är relaterade till institutionen, utveckling av policys och praktisk utveckling av gymnaster.

När det kommer till institutionen så visar våra resultat att en medveten och strategisk ändring av praktiska policys, tränarutbildning, att äldre gymnaster presenteras i media, och införandet av alternativa tränarstrategier, kan vara fördelaktig för att främja den nya trenden av äldre gymnaster, och lindra de negativa konsekvenserna som tidigare forskning inom artistisk gymnastik har påvisat.

När det kommer till utvecklingen av policyer inom artistisk gymnastik, så borde det inkludera en utveckling som även är gynnsam för de äldre gymnasterna (exv ekonomi, utbildning, och relationen mellan tränare och idrottare).

Slutligen med avseende till den praktiska utveckling av gymnaster så borde den gymnastiska utvecklingsmiljön byggas på en vision av långsiktig utveckling, metoder för att stötta gymnaster under puberteten och en pedagogik som förbereder gymnaster för ett fortsatt lärande.

Läs mer

Projektansvarig:
Nathalie Barker-Ruchti
Projektnummer:
P2015-0013
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!