Den projektkompetenta idrottsföreningen – en studie av idrottsföreningarnas förmåga att genomföra projekt

Bakgrund och syfte med projektet

Studien syftar till att belysa idrottsföreningarnas förmåga att initiera, driva och avsluta projekt i termer av projektkompetens. Bakgrunden till denna studie behandlar en problematik som många idrottsföreningar berörs ut av: att organisera en idrottsverksamhet på sådant sätt att denna uppfyller alla de behov och krav som medlemmar, andra organisationer och samhället i stort ställer på dem. Särskilt påtagligt blir detta när staten, genom exempelvis Handslaget och Idrottslyftet, satsar stora ekonomiska resurser under en begränsad tidsperiod. Tillskottet av resurser skapar möjligheter för föreningarna, men med dessa följer även en rad administrativa åtaganden som en i huvudsak ideell förening vanligtvis inte är skapad för. Nya rutiner och funktioner måste bildas, men med vilken kunskap och tradition gör man detta utifrån? Den temporära karaktären av projekt i kombination med att projekt många gånger är unika satsningar, medför också att föreningarna ständigt tvingas sätta upp nya målsättningar, söka nya medel, ingå nya samverkanskonstellationer, vilket fordrar både administrativa resurser och kunskap.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Föreliggande studie är genomförd av Anders Edvik och Fredrik Björk (verksamma vid Malmö högskola). Studien belyser en i tiden allt vanligare organiseringsform: Projekt. Omfattande ekonomiska resurser satsas numera på idrottsrörelsen och då ofta i form av projektanslag. Idrottsföreningarnas förmåga att initiera, genomföra och avsluta projekt blir därför av betydelse då projekten både utgör en möjlighet till utveckling och en temporär verksamhet som fordrar resurser. För en idrottsförening kan projekt, såsom Handslaget och Idrottslyftet, vara ett tillskott för verksamheten som möjliggör extra satsningar på exempelvis avlönade tränare och/eller införskaffande av utrustning. Tvärtemot detta kan projekt även vara kostsamma då arbetet många gånger fordrar administrativa insatser.

Föreliggande studie visar att idrottsföreningarnas projektkompetens hänger i hög grad samman med enskilda föreningseldsjälar. Det saknas organisatoriska stödstrukturer som underlättar projektarbetets olika delar, vilket kan leda till bristande långsiktighet i verksamheten och en sårbarhet för föreningen. Studien visar även att projekt kopplas samman med tidigare och/eller pågående satsningar som görs i samarbete med exempelvis skolan. Detta innebär att projekten utgör tillskott snarare än belastning för föreningen, och där projekten vävs samman med externa samarbetsaktörer. I detta sammanhang bör projekt inte förstås som isolerade företeelser avgränsade i tid och från övrig verksamhet, utan som en möjlighet till utveckling av verksamheten. Samverkan och integration av kunskap är väsentligt i stärkandet av föreningens projektkompetens. Detta gäller både tillvaratagandet av kunskap som finns utanför den egna föreningen samt den som medlemmar, föräldrar, tränare har och som finns inom densamma. Eldsjälar är en drivkraft, men organisatoriskt stöd underlättar för denna kraft att utvecklas.

Läs mer

Projektansvarig:
Anders Edvik
Projektnummer:
P2010-0033
Forskare:
Anders Edvik
Lärosäte:
Malmö högskola
År:
2010
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!