Elittränaren och stressen: Personlighet, emotioner och psykofysiologi

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Utgångspunkten för detta projekt är en intervjustudie vi genomförde med svenska elitfotbollstränare som tidigare drabbats av utmattningsproblematik (Lundkvist et al., 2012). Studien syftade till att identifiera vilka faktorer som tränarna själva ansåg vara viktiga orsaker till sina problem, vilka symtom de upplevde att de fick samt vilka strategier de haft när de kommit tillbaks till mer fungerande livssituationer.

I studiens resultat beskrivs två profiler för hela processen. Tränare som hör till den första profilen har problem att hantera delar av den prestationskultur som existerar i miljön runt elitfotbollen där viktiga faktorer som framhålls är överdriven vikt vid identiteten att vara tränare, rädslan att bli av med sitt uppdrag, perfektionistiskt beteende, yttre press från supportrar, styrelse och medier.

Tränare från den andra profilen har snarare problem med att klara av och hantera hela sin livssituation där för stor arbetsbelastning, organisatoriska problem, relationen mellan arbete och familj samt konflikter på jobbet och i familjen speciellt framhölls. Två senare studier har genomförts för att studera profilen som berör prestationskulturen i tränarnas arbetssituation och hur den påverkar utmattningssyndrom hos tränare. Resultaten visar att det är tränare som upplever att de har svårt att kombinera livet utanför idrotten, där familjen ofta är en källa till oro över att inte räcka till och vara närvarande i tillräckligt hög omfattning som löper störst risk att drabbas av utbrändhet.

De är också överrepresenterade bland de tränare som lämnar sin tränarroll. De tränare som å andra sidan har en lugn och trygg familje-/livssituation klarar bättre av en stressfylld tränarroll då de inte konstant upplever sig vara under press utan kan skapa regelbundna återhämtningspauser där en del av livet stöttar den andra delen. Våra resultat visar hur svårt det kan vara att kombinera tränarrollen (med alla prestationskrav) med det övriga livet vilket inte heller för de flesta är fritt från krav och stress. När kraven känns övermäktiga resulterar detta ofta i konflikter, vilket i sig skapar ändå mer stress – en ond cirkel skapas som kan vara svår att bryta.

Läs mer

Projektansvarig:
Peter Hassmén
Projektnummer:
P2013-0075
Forskare:
Peter Hassmén
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!