Förändringar i tendinos-sena korrelerade till påverkan av nervsystemet, inklusive på cerebral nivå

Bakgrund och syfte med projektet

Målsättningen var att fortsätta kartläggningen av underlaget till mekanismer som sker i smärtpåverkad Akillessena. Senpåverkan ifråga är relaterad till skador till följd av olika former av idrottsutövning.

  1. Hur innervationsmönstret avseende olika neurotransmittorer/neuromodulatorer och deras receptorer ser ut.
  2. Förståelse av betydelsen av lokal signalsubstansproduktion i smärtande senor. Vi hade tidigare sett att det sker ett uttryck för lokal produktion (i sencellerna) av signalsubstanser i tendinos-senor. Vi ville gå vidare med att studera signalsubstanser med neuro-immunomodulatoriska och trofiska effekter. Det gällde främst neurotrofiner och cytokiner (i första hand TNFalfa).
  3. Om det sker förändringar i nivåerna av signalsubstanser och närbesläktade substanser i blodet vid tendinos. Det inkluderade nivåerna för neurotrofiner, TNFalfa och oxylipins.
  4. Erhållande av kunskap om signalsubstanser och deras receptorer i relation till andra parametrar för personerna med senbesvär.

Det projekt som slutredovisas här (P2014-0166) är till stora delar en fortsättning på projekt som redovisades ifjol (F2013-0035).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Kroniska besvär i Akillessenan (Akillestendinopathi) (Akillestendinos) inkluderande besvärande smärta är förödande för idrottsligt aktiva. Vi i forskargruppen har sedan länge studerat morfologi och uttryck för signalsubstanser i Akillessena, liksom andra senor, vid tendinopathi.

Forskning vi utfört i gruppen har visat på att det är en lokal produktion av signalsubstanser i senvävnaden, speciellt i tendinotisk sena. Vidare har vi visat att signalsubstanserna ifråga har receptorer i sencellerna och att det är förekomst av riklig innervering utanför Akillessenan.

Det har varit en brist i kunskap om förekomst av signalsubstanser i plantarissenan och den peritendinösa bindväven och en brist i förståelse över dess inverkan på Akillessenan vid tendinopathi. Ny information har visat att plantarissenan och den peritendinösa bindväven mellan Akillessena och plantarissena kan vara höggradigt involverade vid Akillestendinopathi.

Vi har i hög grad bidragit till att beskriva dessa fenomen. UTC är ett stöd vid förståelsen av tillstånden. Under 2015 redovisades plantarissenans roll i en avhandling presenterad av doktorand i projektet (C Spang). Under 2015 publicerades också originalartikel där vi visar att det är en väsentlig innervering i den peritendinösa bindväven.

I ett arbete publicerat 2015 (Forsgren et al) redovisar vi vidare fortsatta bevis för att det finns ett icke-neuronalt kolinergt system i senvävnaden för Akillessenan. Det gäller det faktum att den högpotenta receptorn alfa7-nicotinic receptorn finns representerad och det speciellt i tendinotiska senor.

Vi har tidigare visat på förekomsten av en lokal produktion av signalsubstansen acetylkolin i senvävnaden. Alfa-7-nicotinic receptorn har väldigt potenta egenskaper, ex. relaterat till en anti-inflammatorisk effekt.

Ny kunskap vi erhållit avseende halter av signalsubstanser och närbesläktade ämnen i blodet vid Akillestendinopathi breddar också förståelsen för tillståndet. Således har vi sett ändrade mönster för TNFalfa och oxylipiner.

Resultaten i forskningsprojektet erhållna 2015 har redovisats vid ett flertal konferenser. Tre originalpublikationer har publicerats under 2015 och, som beskrivs ovan, har en avhandling presenterats.

Vi vill fortsätta kartläggningen av Akillestendinopathi i relation till både Akillessenan själv och plantarissenan och den peritendinösa bindväven i en fortsättning av projektet (stöds av CIF anslag erhållet 2015). Den strukturella påverkan och den påverkan av signalsubstans-system man ser för patienter med unilaterala och bilaterala besvär vid tillståndet ska studeras, liksom sambandet mellan plantarissena och Akillessena.

I de kommande studierna ska speciellt fokus riktas mot TNFsystemet. Parallellt studeras även den vävnadsförändring som sker vid annan seninfästningar än den för Akillessenan. Via de fortsatta studierna av Akillessena, plantarissena och den peritendinösa bindväven fås en bättre förståelse för tillståndet Akillestendinopathi (tendinos). Ny kunskap inom fältet Akillestendinopathi är viktig i relation till idrottande och smärta/skada.

Läs mer

Projektansvarig:
Sture Forsgren
Projektnummer:
P2014-0166
Forskare:
Sture Forsgren
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!