Hälsorelaterad livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion

Bakgrund och syfte med projektet

I Sverige görs årligen c:a 3.500 främre korsbandsrekonstruktioner. Patientens egen bedömning av det postoperativa resultatet har på senare tid fått en allt större betydelse, och hälsorelaterad livskvalitet utgör en viktig del av denna.

Syftet var att:

  • utvärdera den hälsorelaterade livskvaliteten 2-7 år efter korsbandsrekonstruktion
  • jämföra resultatet med en köns- och ålders matchad frisk kontrollgrupp.
  • utvärdera resultatet för män och kvinnor
  • utvärdera resultatet efter användandet av patellarsene- (BPTB) och hamstringsgraft (HS)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

I Sverige genomförs varje år c:a 3.500 främre korsbandsrekonstruktioner. Patientens egen bedömning av det postoperativa resultatet har fått större betydelse på senare tid, och hälsorelaterad livskvalitet utgör en viktig del.

Syftet med denna studie var att utvärdera den hälsorelaterade livskvaliten 2-7 år efter korsbandsrekonstruktion, och jämföra resultatet med en köns-och ålders matchad frisk kontrollgrupp. Vidare, att jämföra resultatet för män och kvinnor, samt knäskålssenegraft (BPTB)- och hamstringsgraft (HS).

Under perioden 1991-1999 opererades 793 patienter för främre korsbandsrekonstruktion på Östra sjukhuset/SU och NU-sjukvården. Efter 2-7 år skickades ett SF-36 frågeformulär som är ett icke-sjukdomsspecifikt bedömningsinstrument ut till samtliga patienter. Av dessa svarade 544 patienter, 125 innehöll bristande uppgifter och uteslöts i utvärderingen. Resterande 419 patienter jämfördes med en svensk normalpopulation bestående av 2410 patienter. Patientgruppen bestod av 161 kvinnor och 258 man, medelåldern var 28 år, av dessa opererades 331 med BPTB och 78 med HS.

Patientgruppen hade signifikant högre värden jämfört med kontrollgruppen avseende General Health (GH), Social Function (SF), Role Emotional (RE) och Mental Health (MH). Kontrollgruppen hade signifikant högre värden avseende Physical Function (PF) och Role Physical (RP) jämfört med patientgruppen. Vid en subgruppsanalys uppvisade BPTB-gruppen samma resultat, medan HS-gruppen endast uppvisade signifikant lägre värde avseende PF. Männen i hela cohorten och i BPTB gruppen hade signifikant lägre värde avseende PF, RP, men högre värde avseende SF, RE och MH jämfört med kontrollgruppen HS-gruppen uppvisade signifikant lägre PF. Kvinnorna i hela cohorten, BPTB- och HS-gruppen var jämförbara med kontrollgruppen avseendesamtliga kategorier utom PF som var signifikant lägre.

Patienter som opererats för en främre korsbandsrekonstruktion visar generellt en god hälsorelaterad livskvalitet, mätt med SF-36, 2-7 år efter operation jämfört med en frisk normal population. En förklaring till att patientgruppen visar högre värden kan vara att de som drabbas av en främre korsbandsskada har en högre aktivitetsnivå jämfört med normalpopulationen. Utvärdering av patienter som opererats för korsband inkluderar oftast knäspecifika bedömningsinstrument. Det är av intresse att även utvärdera denna patientgrupp med ett icke-sjukdomsspecifikt bedömningsinstrument då det kan ge en mer övergripande information om patientens hälsa, samt ger möjlighet att jämföra med andra likartade patientgrupper.

Läs mer

Projektansvarig:
Ninni Sernert
Projektnummer:
P2010-0073
Forskare:
Ninni Sernert
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2010
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!