Idrott i egen eller nationell regi? Idrottsrörelsens organisering i Värmland 1900 till 1940

Bakgrund och syfte med projektet

Projektet behandlar idrottsrörelsens spridning och etablering i Värmland under perioden 1900 till 1940. Syftet är att undersöka och analysera:

  • den geografiska spridningen i landskapet från stad till landsbygd
  • rekrytering av medlemmar och social struktur i föreningar och förbundsledning (män, kvinnor, ålder, yrke etc)
  • organisationens struktur och kultur (förbund, specialförbund, relationer mellan förbund, föreningar och funktionärer)
  • idrottsföreningen från insidan (organisation, ekonomi och gemenskap)
  • framväxten av distriktets tävlingssystem (aktörer, former, geografi mm).

Någon undersökning med detta upplägg har tidigare inte genomförts i Sverige. Tidigare forskning har fokuserats dels på riket som helhet/nationella perspektiv, dels lokal utveckling i särskilda orter. Undersökningen fyller med andra ord en lucka. Med det regionala perspektivet knyts nationell och lokal nivå samman. Studien understryker behovet av fler regionala studier med ett brett jämförande perspektiv, obalansen i forskningen är mycket påtaglig.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

För den begärda populärvetenskapliga sammanfattningen hänvisas till Resultatredovisningen vilken innehåller en sammanfattning av de vetenskapliga resultaten skriven på ett “populärt” sätt. Behovet av en populärvetenskaplig redovisning är därmed tillgodosedd. Här ska tillfogas upplysningar om arbetets bedrivande vilket tillhör helhetsbilden och inte får plats någon annanstans.

Projektet inleddes hösten 2008 och pågår sedan dess. I dagsläget (september 2013) föreligger ett manus på ca 250 sidor text i A4 format. Centrum för idrottsforskning har bidragit med 30 000 kr till projektet, medel som “placerades” hos Karlstads universitet. Bidraget har använts för resor till arkiven i Karlstad och Stockholm och till utrustning (laptop, skärm, skrivare) och material (t.ex. kopieringspapper). Arbetet har ännu inte publicerats eller presenterats i muntlig form. Den ekonomiska redovisningen sänds separat enligt anvisningar.

Undersökningen ska, efter redigering, publiceras i bokform. Arbetstiteln är för närvarande följande, “Pokaler, paragrafer och politiska inkast. Idrottsrörelsen i Värmland organiserar sig 1900-1940.” De fem avsnitten har följande rubriker:

  1. Idrottsrörelsens geografiska utbredning på den värmländska landsbygden 1900-1940
  2. Stärkkragar, blåblusar och skolmössor. Rekrytering och social struktur inom idrotten i Värmland 1900-1940
  3. Förbund, föreningar och funktionärer. Organisationens struktur och kultur 1900-1940
  4. Föreningen från insidan. Organisation, ekonomi och gemenskap 1900-1940
  5. Från kamp om DM och pokaler till värmlandsserien. Mönster och förändringar i distriktets tävlingskalender 1900- 1940.

Två avsnitt har lagts fram vid högre seminariet i historia vid Karlstads universitet med professor Martin Åberg som ordförande: avsnitten om rekrytering och social struktur resp. geografisk spridning dvs. nr 2 och 1 ovan. Det förstnämnda avsnittet har även behandlats vid det idrottshistoriska seminariet vid Stockholmsuniversitet med professor Jens Ljunggren som ordförande. Den 13 november 2013 ska avsnitt 5 som rör tävlandets organisation i distriktet läggas fram vid det sist nämnda seminariet. Avsnitt 3 och 4 som behandlar organisationsfrågor på förbunds- och klubbnivå har professor Jan Lindroth läst igenom och kommenterat skriftligt och muntligt.

Läs mer

Projektansvarig:
Projektnummer:
P2011-0005
Forskare:
Lärosäte:
Karlstads universitet
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!