Implementering av preventionsprogram hos alpina tävlingsåkare på Sveriges skidgymnasier

Bakgrund och syfte med projektet

Främre korsbandsskador är ett stort problem inom alpin skidåkning. I en fransk studie på tävlingsåkare fann Pujol et al 8,5 främre korsbandsskador per skidsäsong samt att kvinnor var mest drabbade. I en studie på skidåkare i alpina världscupen rapporterade Flörenäs et al att manliga skidåkare var mer drabbade än kvinnliga samt att knäleden var den mest utsatta leden och att främre korsbandskada var den vanligaste diagnosen. I en studie på Sveriges Alpina skidgymnasier visade det sig att hälften av eleverna drabbades av skador under sin studietid. Fyrtioen procent (127/312) av skadorna var lokaliserad till knäleden, varav 45 skador bestod av främre korsbandsskador.

Syftet med detta projekt var att förebygga främre korsbandsskador inom alpin skidsport genom ett specifikt riktat preventionsprogram för alpina tävlingsskidåkare. Preventionen baserades på inhämtade data på aktuell population (alpina tävlingsskidåkare) gällande identifierade individ- och omgivningsrelaterade riskfaktorer samt skademekanismer vid främre korsbandsskada.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Föreliggande projekt, vars övergripande syfte var att förebygga främre korsbandsskador hos alpina tävlingsåkare, är ett delprojekt i ett avhandlingsarbete, ”Prevention mot främre korsbandsskador hos alpina skidgymnasister – en prospektiv randomiserad och kontrollerad interventionsstudie”. I Sverige finns det idag ca 700 alpina tävlingsskidåkare i åldern 15-60 år, som har FIC-licens, vilket är ett krav för att få delta på både internationella och nationella skidtävlingar. Av de i åldersgruppen 15-20 år befinner sig nära 100 % på något av Sveriges 10 alpina skidgymnasier. Hälften av skidåkarna drabbas av minst en skada under sin studietid på gymnasiet. Drygt 40 % av skadorna är knäskador och främre korsbandskada är den enskilt vanligaste diagnosen hos svenska alpina skidgymnasister. Att förebygga en allvarlig knäskada är utomordentligt betydelsefullt inte bara för elitskidåkaren själv utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Preventionen i detta projekt består av en film (www.youtube.com/watch?v=RHp9LhgKwOc) baserad på de identifierade individ- och omgivningsrelaterade riskfaktorerna och skademekanismerna, vilka påvisats hos våra främre korsbandsskadade alpina skidgymnasister. Utöver att göra skidåkaren medveten om vilka moment han/hon bör undvika i samband med alpin skidåkning innehåller filmen 6 olika övningar, (testverktyg), 3 barmarksövningar och 3 snöövningar.

Testverktygen syftar till att medvetandegöra skidåkaren om sina egna fysiska svagheter samt klargöra om hans/hennes prestation i de olika övningarna görs lika bra på höger som vänster ben. Implementeringen av preventionsfilmen startade med en utbildningsdag för skidtränare från samtliga svenska alpina skidgymnasier i augusti 2011. Skideleverna har tagit del av filmen efter ett förutbestämt schema och regelbundet utfört de olika testverktygen under två säsonger. Prevention avslutades i maj 2013 och sammanställning av data pågår för närvarande.

Läs mer

Projektansvarig:
Suzanne Werner
Projektnummer:
P2011-0101
Forskare:
Suzanne Werner
Lärosäte:
Karolinska institutet
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!