Intima relationer mellan tränare och aktiv – på vilka villkor?

Bakgrund och syfte med projektet

Det övergripande syftet med projektet, som alltjämt pågår och som utgör en del i ett doktorandarbete (F2011-0023), är att undersöka vilka normer och förutsättningar relaterade till kropp, kön, intimitet och sexualitet som präglar relationen mellan tränare och aktiv inom tävlingsidrott. Av särskilt intresse är de fall där tränare-aktivrelationen utvecklas till en intim/sexuell relation och vilka följder denna relation får på ett personligt och idrottsligt plan. Syftet med föreliggande studier är att kartlägga förekomst, erfarenheter och upplevda konsekvenser av intimitet i relationen mellan unga idrottsaktiva och tränare. Centrala frågeställningar är:

  • I vilken utsträckning har 25-åriga svenskar med erfarenhet av tävlingsidrottslig verksamhet också erfarenhet av intimitet, eventuellt av sexuell natur, i relationen mellan tränare och aktiv?
  • Vilka uttryck och former kan intimitet i tränare-aktivrelationen ta sig inom tävlingsidrotten?
  • Fördelar sig förekomsten av intima relationer mellan tränare och aktiva jämnt mellan olika idrotter, eller förekommer de främst i vissa idrotter.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Idrottsrörelsen utgör den största folkrörelsen i Sverige. Här möts dagligen tusentals människor och som en följd av dessa möten uppstår ibland intima relationer med sexuella inslag. Särskilt betydelsefulla är de intima relationer som uppstår mellan tränare och aktiva. Tränaren intar en central roll i den sociala struktur som idrottsrörelsen, särskilt tävlingsidrotten, är uppbyggd kring. Ibland uppmärksammas parrelationer mellan aktiva och tränare av medierna. Å ena sidan gestaltas dessa (i stort sett alltid heterosexuella) relationer mellan en aktiv (ofta kvinna, yngre än partnern) och en tränare (ofta man, äldre än partnern) som oproblematiska både för den aktive och för tränaren. Å andra sidan rapporterar media med jämna mellanrum om sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Även i dessa fall handlar det oftast om övergrepp av en manlig (äldre) tränare på en kvinnlig eller manlig (yngre, ibland mycket ung) idrottare. Forskning kring intima relationer mellan idrottsaktiva och tränare, vad som villkorar dem och vilka följder de får, är i stort sett obefintlig i Sverige.

Syftet med projektet är att kartlägga förekomst, erfarenheter och upplevda konsekvenser av intimitet i relationen mellan unga idrottsaktiva och tränare.

Ett frågeformulär har, med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) skickats till 2000 slumpmässigt utvalda tjugofemåringar runt om i landet. Frågeformuläret bestod av frågor dels kring deltagande i idrottsföreningsverksamheter (vilken idrott, omfattning och duration), dels kring eventuella erfarenheter av intimitet i relationen med en eller flera tränare. Även frågor kring upplevda konsekvenser av sådana relationer inkluderades. Svarsfrekvensen blev cirka 40 procent, vilket enligt SCB är den svarsfrekvens man allmänt sett kan räkna med för denna ålderskategori. Vår slutsats av detta är att frågorna varken uppfattades som alltför känsliga eller alltför ointressanta att besvara.

Utgångspunkten för studien är neutral i den meningen att frågeställningarna – och frågorna i frågeformuläret – så långt som möjligt undviker att på förhand värdera olika typer av intimitet och sexualitet. En sådan ansats är relaterad såväl till möjligheten för informanterna att själva få beskriva och värdera sina erfarenheter som till analys och tolkningar av det insamlade materialet. En strävan är att fånga den mångfald av erfarenheter som finns och därtill skapa bättre förutsättningar för att förstå de sociala mekanismer som gör att en relation utvecklas mot ömsesidighet eller mot utnyttjande.

Datainsamlingen är nyligen avslutad och materialet är under bearbetning. En eller två vetenskapliga artiklar kommer att skrivas baserat på detta material.

Läs mer

Projektansvarig:
Håkan Larsson
Projektnummer:
P2011-0044
Forskare:
Håkan Larsson
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!