Inverkan av utökad fysisk aktivitet på skolprestationer, kognition samt fysisk och psykosocial hälsa

Populärvetenskaplig sammanfattning

En allt viktigare fråga de senaste åren har varit frågan om barns och ungdomars fysiska aktivitet, eller kanske snarare brist på fysisk aktivitet. Idag vet vi att vår förmåga till inlärning har samband med kroppens rörelseutveckling och graden av fysisk aktivitet. Fässbergs IF (FIF) har genom projektet ”Samverkan Skola/Idrott” samarbetat med skolor i Mölndal sedan våren 2004.

Projektets övergripande mål har varit att fler elever skall röra sig mer men även att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar. Projektet har utvecklats och fördjupats i samverkan med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet med hypotesen att fysisk aktivitet är av betydande vikt för elevers kognitiva utveckling och livskvalitet i denna formativa fas i deras liv. Studien har haft målsättningen att lägga fram evidensbaserade bevis för detta.

Den specifika målsättningen med studien har varit att studera hur elever som deltar i det beskrivna projektet, med tonvikt på utökad fysisk aktivitet, påverkas avseende deras psykisk hälsa, livskvalitet, skolprestationer och kognition.

Resultatet visar att den utökade graden av fysisk aktivitet i interventionsskolan har resulterat i att skolbarnen har uppnått signifikant bättre resultat avseende akademiska prestationer i svenska, matematik och engelska jämfört med den socioekonomiskt matchade kontrollgruppen. Studien visar även att eleverna på interventionsskolan uppger signifikant mindre beteendestörningar mätt med ”Strength and difficulties questionnaire. Pojkarna har även en bättre syreupptagningsförmåga jämfört med kontrollgruppen.

Preliminära analyser avseende livskvalitet och bentäthet visar inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Analysarbetet av MR-materialet beräknas vara klart i slutet av september 2013. Vidare kommer sambandsanalyser göras och könsskillnader studeras. Om resultatet visar på en skillnad mellan grupperna är det ett starkt stöd för att fysisk träning orsakar förändringar i barns hjärnor.

Projektansvarig:
Lina Bunketorp Käll
Projektnummer:
P2011-0153
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!