Kan uthållighetsträning försämra effekten av styrketräning?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Många idrottsmän och motionärer kombinerar uthållighetsträning med styrketräning. Det är dock oklart om det är nödvändigt att separera träningspassen tidsmässigt för att förhindra negativ påverkan eller om det tvärtom är en fördel att i omedelbar anslutning till ett styrketräningspass utföra uthållighetsträning. Vi har studerat frågeställningen genom att analysera tidiga markörer för muskulär anpassning till styrketräning och uthållighetsträning.

Med den här metodiken kan man efter endast ett träningspass få information om hur de initiala signalvägarna till träningsanpassning har påverkats. Vi har tidigare undersökt hur renodlade uthållighets- och styrketräningspass påverkar markörer för mitokondrie- respektive muskeltillväxt. Bland annat har våra resultat visat att både kontinuerligt och intervallbaserat uthållighetsarbete är effektiva för att stimulera mitokondrietillväxt (Wang et al., 2009).

I en tidigare studie kunde vi även visa att markörer för muskulär oxidativ kapacitet förstärktes om uthållighetsträningen följs av styrketräning (Wang et al. 2011). Den här studien har undersökt den andra sidan av kombinationsträning dvs. hur signalvägarna för proteinsyntes/muskeltillväxt vid styrketräning påverkas av efterföljande uthållighetsträning. Frågeställning: Kan effekten av styrketräning på proteintillväxt försämras om man efter ett pass med styrketräning fortsätter med uthållighetsträning?

Metod: Tio normalaktiva män genomförde vid två tillfällen, separerade med minst en vecka, ett styrketräningspass med 10 set benpress på 60-80 % av 1RM. Varje set genomförs med 8-12 repetitioner eller till uttröttning med 4 min vila mellan set. Vid ena tillfället (15 min efter styrketräningen) följdes styrketräningen av ett 30 minuter långt cykelpass på 60-70% av VO2-max och vid det andra tillfället vilade fp efter cykelpasset. Muskelprov samt blodprov togs före samt 1 och 3 timmar efter genomförd styrketräning. Muskelprov analyserades på markörer för de regulatoriska proteiner som är involverade i proteinsyntes/muskeltillväxt och för muskulär aerob förmåga (mitokondrietillväxt).

Resultat: Analyser av muskelprov visade att styrketräningen stimulerade de signalvägar som är involverade i proteinsyntes och att uthållighetsträning inte påverkade responsen negativt. Vi fann vidare att styrketräning stimulerade signalvägarna till mitokondrietillväxt, men att detta förstärktes om styrketräningen följdes av uthållighetsträning.

Slutsats: Resultaten visar att styrketräning kan kombineras med uthållighetsträning utan att det medför en försämring av signalvägarna till muskeltillväxt. För att träningen skall resultera i muskeltillväxt och ökad styrka krävs dock en adekvat nutrition och tillräcklig återhämtning mellan träningspassen.

Projektansvarig:
Kent Sahlin
Projektnummer:
P2011-0026
Forskare:
Kent Sahlin
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!